Dagsorden til Styremøte 7.4.2015 kl 16:00 i Hasselbakken

(Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt kommentarer før møtet)

  1. Trygve Præsttun har meddelt at han går ut av styret.
  2. Orientering om Ledermøtet 17. mars (Oddveig) Orienteringssak
  3. Medlems- og åpne møter – (Lasse) Beslutningssak Neste åpne møte.
  4. Ordinært årsmøte 15. april – (Ole Bjørn) Orienteringssak Invitasjon til årsmøtet er sendt ut til medlemmene. Epost og/eller SMS.
  5. Alternative boformer (Ole Bjørn) Beslutningssak Blakstadprosjektet, “Bli gammel på gård”, samarbeidet med BA5 om alternative boformer. Hvem skal være prosjektansvarlig?
  6. Økonomi (Jørg) Orienteringssak BankBudsjett.
  7. FN’s internasjonale eldredag 1. okt. 2015. (Ole Bjørn) Orienteringssak Samarbeide med Asker Seniorsenter
  8. Medlemsstatus (Ole Bjørn) Orienteringssak

1. april 2015

9. Møtevirksomhet (Ole Bjørn) (Orienteringssak) Neste styremøte 5. mai

Landsmøtet, 27. mai. (Oddveig og Ole Bjørn) Andre? Ny dato for oktobermøtet

10. Eventuelt

(Husk å melde forfall hvis du ikke kan delta…).