26. jan. 2015 Temamøte om seniorøkonomi på Hasselbakken

Seniorsaken Asker er et lokallag av Seniorsaken i Norge. Seniorsaken har tre fanesaker

  1. Helse og omsorg
  2. Seniorøkonomi og rettferdig økonomi
  3. Alders- og yrkesdiskriminering.

For å kunne uttale oss om disse med tyngde, er vi avhengige av å ha en stor medlemsmasse i ryggen! Medlemsverving  er derfor høyt prioritert i laget. De som er interessert i medlemskap, vil finne mer info om Seniorsaken på nettsidene våre, se Seniorsaken.no. Her finnes også innmeldingsblanketter. Som lokallag skal vi ikke bare engasjere oss i lokale forhold, men også delta i spørsmål av nasjonal karakter. Ett eksempel på dette er den pågående diskusjon om eldre og bilkjøring, som vil bli tatt opp på vårt styremøte i februar. Etter at laget ble startet høsten 2014 har vi hatt to godt besøkte åpne møter. Temaene var alternative boformer for seniorer og alderisme. På et medlemsmøte fikk vi ordfører Lene Conradi til å gi en orientering om omsorgstjenestene i Asker. Årets møterekke er ikke klar, men vi planlegger månedlige møter, som vil omfatte emner i forbindelse med fanesakene, og også andre temaer av interesse for seniorene.

Vi starter mandag 26 januar kl. 1700 i Frivillighetens hus, Hasselbakken, med et foredrag om  pensjoner og skatt. Karl O. Bogevold, fra Forsvarets Seniorforbund vil da gi en orientering om de nye skatte- og pensjonsreglene og utfordringene i denne forbindelse. Bogevold er en anerkjent foredragsholder i seniorforeninger med gode kunnskaper om temaet.