Protokoll fra ordinært årsmøte 2015

Ordinært årsmøte i Seniorsaken Lokallag Asker 25. april 2015

Protokoll

Årsmøtet ble avholdt på Bleiker videregående Skole i Asker.

Til stede: Fra Styret: Styreleder Ole B. Andersen Nestleder Oddveig G. Klinkenberg Sekretær Lars V. Gjemdal Kasserer Jørg Kempf

Fraværende: Styremedlem Mariann Ohna.

Øvrige til stede var: 2 medlemmer av Seniorsaken og 2 gjester.

1. Dagsorden og konstituering

Styreleder Ole B. Andersen åpnet møtet.

Dagsorden

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og én person til å undertegne protokollen
 3. Valg av styreleder
 4. Valg av 3-5 styremedlemmer og 1-2 varamedlemmer
 5. Valg av revisor
 6. Valg av valgkomité
 7. Orientering om lagets planer for 2015
 8. Eventuelt

1. Møtet valgte Oddveig G. Klinkenberg til møteleder, som konstaterte at møtet var lovlig innkalt.

2. Møtet valgte Lars V. Gjemdal til referent, og Jørg Kempf til å undertegne protokollen.

3. Årsmøtet valgte Ole Bjørn Andersen som styreleder.

4. Årsmøtet valgte følgende som styremedlemmer:

 • Lars Gjemdal
 • Jørg Kempf
 • Oddveig G. Klinkenberg
 • Mariann Ohna
 • Inger Johanne Arnet som varamedlem.

5. Seniorsakens kontor ble valgt til revisor.

6. Styret ble pålagt å utpeke en valgkomité.

7. Styreleder orienterte om planene for 2015. Han bemerket at dette ordinære årsmøtet ble avholdt av formelle årsaker fordi dette var bestemt i vedtektene. Da laget ble stiftet 13. november 2014 var det egentlig ikke noe å rapportere, laget har ikke hatt bankkonto, inntekter eller utgifter.

Planer for 2015

 • Askerlaget vil på lokalt plan følge opp Seniorsakenes fanesaker om Seniorøkonomi, alders- og yrkesdiskriminering og helse og omsorg.
 • Askerlaget vil avholde månedlige styremøter.
 • Askerlaget vil avholde medlems- og åpne møter, så ofte som dette lar seg gjøre, ambisjonen er å ha et månedlig arrangement.
 • Askerlaget vil innlede et samarbeid med Seniorsenteret i Asker om markering av Den internasjonale eldredagen 1. oktober.
 • Askerlaget vil følge opp Kommunens arbeid i eldresaker og vil samarbeide med Eldrerådet.

 

Avslutning Påtroppende styreleder takket møteledelsen og ga ordet til kveldens gjestetaler Kirsti Kierulf som holdt et engasjert og interessant foredrag om teknologi i omsorgsyrkene.

Asker, den 25. april 2015. Lars W. Gjemdal (referent) Jørg Kempf

Protokoll fra ordimært årsmøte 2015