Referat fra styremøte 1.12.1015

Til stede: Ole Bjørn Andersen, Oddveig Graffer Klinkenberg, Jørg Kempf og Lasse Gjemdal

Meldt forfall: Axel Wannag og Inger Arnet

Før styremøtet formelt begynte introduserte Ole Bjørn Knut Skattum , leder av Seniornett Asker. Seniornett har ca 200 lokalavdelinger, og et sekretariat med 6 ansatte  og et antall frivillige.Seniornett og Seniorsaken holder god kontakt.

Dagsorden. Se innkallingen

  1. Aksjonspunkter. 

a)Ole Bjørn refererte om resultatet av henvendelsen til de politiske partiene:

Pensjonistpartiet: Telefonisk kontakt. De vil komme tilbake til saken, og deltar gjerne i et møte med oss

Høyre:: Trond Svendsen (leder i SeniorHøyre Asker) , mener at seniorpolitikken er innvevd i kommunens seniorpolitikk. Den generelle målsettingen er at skal få bo hjemme så lenge de kan/vil.

 Boligpolitisk: legge til rette for at utbyggingen i Asker fremover fokuserer mye på leiligheter som egner seg for eldre

Utbyggingen av Gullhella

Nytt sykehjem på Nesbru (72 plasser)

Styrke hjemmetjenesten

Velferdsteknologi

Venstre:Kommer tilbake til saken, deltar gjerne i møter med oss.

Frp:Kommer tilbake til saken, deltar gjerne i møte med oss.

Øvrige partier: har ikke besvart. De som vil komme tilbake til saken har ikke gjort det. Vi må kunne konkludere at seniorpolitikk er uinteressant for partiene i Asker.

2. Medlems og åpne møter:

a) Eldre i trafikken., Kjell Jarslett, NAF, vil holde foredrag 27 januar , kl. 1400, i

møtesalen, 1. etg, Hasselbakken

b) Årsmøtet blir i Storsalen/Venskaben 9. mars kl. 1400. Thorvald. Stoltenberg foredragsholder.

c) Teknologi i eldreomsorgen blir temaet på aprilmøtet (etter 6 april). Axel finner tidspunktet.

d) Reisekveld. Reiser for seniorer. Inger holder kontakten med de to reiseekspertene, og kommer tilbake til saken på neste styremøte.

 3. Økonomi 

Ingen bevegelser siden forrige styremøte.

4. Medlemsstatus

Medlemstallet er nå 240, ned 15 siden forrige styremøte

5. Medlemspleie og rekruttering.

Ole Bjørn har sendt styrereferatet til medlemmene

Vanskelig å få rekruttert nye medlemmer

Oddveig har vært i kontakt med enkelte av de som har sluttet, grunnen il at de slutter kan

være at kontingenten er høy eller at de har lite kontakt med seniorsaken eller er engasjert i

andre foreninger.

6. Eldrerådet

Rådet hadde møte 18 nov, men Lasse var ikke innkalt som varamedlem.  Referatet blir

behandlet på neste møte i januar. Rådet har følgende møteplan for 2016

27.01, 09.03, 13.04, 18.05, 17.08. 14.09, 19.10, 23.11.

7. Møtevirksomhet.

    Prøve å få til samarbeide med andre seniororganisasjoner,

Neste  styremøte 5 januar 2016.

8. Eventuelt.

    Ingen saker.

Referent:   Lasse