Referat fra styremøte 3.3.2015

Sted: Hasselbakken

Tilstede: Ole Bjørn, Oddveig, Trygve, Jørg, Mariann, Lasse

Meldt forfall: Inger

Referent: Lasse 05.03.2015


Dagsorden

 1. Evaluering av besøket i ”Fru Kroghs leilighet”
 2. Kommunevalget 14-15 september 2015. Orienteringssak.
 3. Medlems og åpne møter. Beslutningssak.
 4. Ordinært årsmøte i mars. Beslutningssak.
 5. Alternative boformer. Orienteringssak.
 6. Økonomi. Orienteringssak.
 7. FN´s internasjonale eldredag. Orienteringssak.
 8. Medlemsstatus. Orienteringssak.
 9. Møtevirksomhet. Orienteringssak.
 10. Askerlagets oppgaver. Hva skal vi jobbe med? Orienteringssak
 11. Eventuelt

Referat

1. Evaluering av besøket i ”Fru Kroghs Leilighet”

Styret var enige om at det var et godt og interessant møte, med kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere fra leiligheten, som også deltok i og ga innspill til videre utvikling av hjelpemidler.

2. Kommunevalget

Det vil komme ett utspill fra Seniorsaken sentralt. Vi diskuterte om vi skulle invitere de ulike partiene til et møte hvor de redegjorde for sin seniorpolitikk, eller om vi skulle sende et brev til partiene, hvor vi ber dem redegjøre for sine standpunkter til spørsmål vi stiller. Saken tas opp igjen på styremøtet i april.

3. Medlems og åpne møter. (Se referat fra styremøte 3 feb. pkt. 2)

Redaktør i Vagabond, Helge Baardseth, har sagt ja til å holde foredrag hos oss, men kan ikke komme på årsmøtet. Han er ikke ledig før i mai.

Vedtak: Lasse fortsetter kontakten med Baardseth, og finner en passende tid.

4. Ordinært årsmøte i mars

Vi må avholde ordinært årsmøte i mars. (Se referat fra styremøte 3. feb. pkt. 3)

Vedtak: Enighet om at vi prøver å få Kirsti Kierulf som foredragsholder, med emnet ”Teknologi og omsorg. Dette kan bety at vi må utsette årsmøtet til etter påske.

5. Alternative boformer

Trygve har hatt møte i BA5 med Christin. Asker eier prosjektet ”Bli gammel på gård”. Trygve styrer prosjektet. Det er mulig å søke om prosjektstøtte fra BA5. Åpen dag om prosjektet på Blakstad hovedgård utsettes til oktober. Trygve finner en dato etter avtae med Stein Øxseth.

6. Økonomi

Ole Bjørn, Jørg og Oddveig ble enige om tidspunkt for møte med banken, for å få

etablert kontoen.

7. FN´s internasjonale eldredag 1. oktober 2015

Ole Bjørn refererte fra et møte hvor lederen for Seniorsentrene i Asker hadde gitt uttrykk for stor entusiasme for et samarbeide med Seniorsaken om et felles arrange-ment for dagen. Foajeen i Kulturhuset kan brukes både til stands og foredrag. Stoltenberg ble nevnt som mulig foredragsholder. Saken tas opp igjen på neste styremøte.

8. Medlemsstatus

Ole Bjørn nevnte at medlemstallet nå var nede i 220, og at det var kommet to nye medlemmer. Hva gjør vi med medlemssvikten?  Kontakter de som melder seg ut/slutter å betale medlemskontingent.

Diskuteres videre 7 april.

9. Møtevirksomhet

På ledermøtet 17. mars deltar Oddveig.

På landsmøtet 27. mai deltar Ole Bjørn og Oddveig.

Neste styremøte 7. april.

10. Askerlagets oppgaver

Hva skal vi jobbe med. Planer og strategier, utsettes til neste møte.

11. Eventuelt

Ole Bjørn orienterte om at det er stiftet ett lokallag i Bærum, og at de er interesser i et samarbeid med oss.