Referat fra styremøte 3.2.2015 kl 16:00

Sted: Hasselbakken

Til stede: Ole Bjørn Andersen Lars Gjemdal Oddveig Klinkenberg Inger Johanne Arnet

Meldt forfall: Jørg Kempf Fraværende: Mariann Ohna Trygve Præsttun

Referent: Ole Bjørn Andersen Stand-in-referent


Dagsorden

 1. Evaluering av møtet 26. januar 2015 om Eldreøkonomi, skatt og pensjon
 2. Medlems- og åpne møter
 3. Ordinært årsmøte i mars
 4. Bilkjøring for eldre
 5. Alternative boformer
 6. Økonomi
 7. FN’s internasjonale eldredag 1. okt. 2015
 8. Medlemsstatus
 9. Møtevirksomhet
 10. Askerlagets oppgaver
 11. Eventuelt

Referat

1. Evaluering av møtet 26. januar 2015 om Eldreøkonomi, skatt og pensjon

Styret var enig om at møtet var vellykket, det var livlige debatter om kompliserte emner. Foredragsholder var kunnskapsrik. Ca. 10 personer møtte opp, det var vi ikke tilfreds med.

2. Medlems- og åpne møter

Styret var enig om at ideen om å holde åpne møter er god. Det ble drøftet om vi skal ha færre enn ett møte per måned, f.eks. ett per to måneder.

Styret var enig om å arrangere et åpent møte i mars i forbindelse med ordinært årsmøte, se nedenfor.

Vedtak: Lasse arrangerer et møte om reiser for seniorer, evt omfattende reiser hvor helsepersonell deltar. Redaktøren av reisemagasinet Vagabond ble foreslått som foredragsholder.

3. Ordinært årsmøte i mars

Lokallaget er forpliktet til å avholde ordinært årsmøte, men vi har akkurat hatt stiftende.

Vedtektenes § 6-6 Årsmøtet

Årsmøte er lokallagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Lokallagets styre kaller inn til årsmøte med to – 2 – ukers skriftlig varsel. Årsmøtet er beslutningsdyktig med antall fremmøtte medlemmer.

Vedtak: Vi avholder årsmøte med to punkter på dagsordenen:

 1. Årsmøtet stadfester valget av styremedlemmer på Stiftelsesmøtet. Valgperioden blir da to, hhv. ett år fra detordinære årsmøtets dato.
 2. Styret presenterer Handlingsplan for 2015 til vedtak.

4. Bilkjøring for eldre

Styret drøftet den problematisering det synes å være om trafikkuhell som seniorer er involvert i.

5. Alternative boformer

Behandling utsatt til neste møte.

6. Økonomi

Behandling utsatt til neste møte.

7. FN’s internasjonale eldredag 1. okt. 2015

Behandling utsatt til neste møte.

8. Medlemsstatus

Medlemsantallet er redusert med 25 siden mai 2014.

9. Møtevirksomhet

Neste styremøte er 3. mars.

Seniorsakens Ledermøte er 17. mars. Her deltar styrelederne fra alle lokallagene, administrasjonen og Seniorsakens styre.

Ole B. er i utlandet 17. mars og vi blir representert av Oddveig. Utgifter i forbindelse med Ledermøtet avholdes av Seniorsaken sentralt.

Landsmøtet er 27. mai. Landsmøtet er Seniorsakens årsmøte og organisasjonens øverste myndighet. Lokallagene har delegater i forhold til antall medlemmer. Vi har én delegat. Ole B. stiller som delegat, Oddveig som observatør. Møtet er åpent og ethvert medlem kan delta som observatør. Hvis noen er interessert, da si fra til Ole B. så snart som mulig så deltakerlisten kan bli oppdatert.

Delegatenes utgifter i forbindelse med Landsmøtet avholdes av Seniorsaken sentralt.

Vedtak: Askerlaget avholder utgiftene til Oddveigs deltakelse.

10. Askerlagets oppgaver

Hva ska vi jobbe med? Vi bør tenke på hva vi ønsker å prioritere. Tas opp igjen på neste møte.

11. Eventuelt

Ole B. orienterte om Seniorsakens “nye kommunikasjonsplatform”:
Det siste “Senior” er utkommet. Underskudd 700.000 kr for siste utgave. Annonseinntekter svikter katastrofalt.

Seniorsakens styre har besluttet bl.a.:

Seniorsaken erstatter Senior magasinet med økt dialog i andre kanaler, men Seniorsaken opprettholder også kommunikasjonen via post. Det betyr at alle våre medlemmer vil motta informasjon fra oss uansett om de er på nett eller ikke.

Seniorsaken utarbeider en årsrapport tilpasset papir/nett som utgis i april hvert år, første gang i april 2015. Der fortelles bl.a. «de gode historiene» fra året før og det gis et strategisk innblikk i det neste året og i Seniorferden videre fremover. Årsrapporten vil ha stor verdi i rekrutterings- og sponsor/- samarbeidssammenheng. Hver årsrapport «vil leve» i ett år inntil neste årsrapport utgis.

Seniorsaken utarbeider årlig 6-8 nyhetsbrev som distribueres både postalt og digitalt.
Nettsidene våre tilpasses dagens behov for dialog med medlemmene og skal ha større aktualitet enn i dag. Det vil være et magasinkonsept med artikler og redaksjonelt innhold. Sidene blir tilrettelagt for finansiering gjennom annonsering tilpasset vår profil.

Alle lokallag vil få egne sider til å publisere egne saker og aktiviteter. Det vil bli gitt profesjonell opplæring av eksterne spesialister og support fra BA5 for drift av sidene etter behov.

Arbeidet med omleggingen er i gang og Seniorsaken håper å implementere denne kommunikasjonplattformen i løpet av januar 2015. Prosessen blir kvalitetssikret i flere ledd. I forbindelse med den store medlemsundersøkelsen i høst etablerte Seniorsaken en fokusgruppe bestående av medlemmer som ønsket å bidra med innspill og synspunkter. En referansegruppe er etablert bestående av styrerepresentanter med digital kompetanse fra to lokallag og frivillige medlemmer med erfaring/kunnskap fra kreative bransjer, opplæring og kommunikasjon. Seniorsaken samarbeider med anerkjente spesialister og leverandører av kommunikasjonverktøy som fungerer både på papir og digitalt.