Referat fra styremøte 4. august 2015

Første styremøte etter sommerferien be avholdt i NAKUHel.

Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Jørg Kempf, Mariann Ohna og Lasse Gjemdal.

Meldt forfall: Oddveig Graffer Klinkenberg og Inger Johanne Arnet

Referent: Lasse

Saksliste

1. Prioritering og arbeidsform. Alle orienteringssak

Stikkord:

  • Vi må prioritere arbeidet vårt. Hva vil vi arbeide med?
  • Evaluere styrets arbeidsform.
  • Skal vi ha flere styremedlemmer?

2. Medlems- og åpne møter. Alle, orienteringssak

3. Økonomi.Jørg. Orienteringssak

  • Bank
  • Budsjett

4. FN’s internasjonale eldredag 1. okt. 2015. Ole Bjørn. Orienteringssak.

Ønsker vi å markere 1. okt, eller skal vi droppe det?

Seniorsentrene har egne arrangementer på formiddagen.

5. Medlemsstatus. Ole Bjørn. Orienteringssak.

6. Møtevirksomhet. Ole Bjørn. Orienteringssak

Neste styremøte 1. september

Seniorsakens ledermøte 23-24 september (Ole Bjørn)

7. Eventuelt

Sak 1: Enighet om å ha fokus på demens og omsorgsteknologi.

Mariann reiste spørsmålet om våre sykehjem holder den ønskede standard (Solgården virker nedslitt, gamle møbler etc.

Fellesrom virker kalde, og innbyr ikke til hyggelig opphold. Vi vil følge opp dette, og vil vurdere om det er mulig å få til et besøk på de enkelte bo- og behandlingssentrene for å se på disse forholdene. Lasse refererte et innlegg i Budstikka om behov for en Nasjonal seniorplan. Han legger fren en skisse til en lokal seniorplan for Asker på neste styremøte.  I forbindelse med kommunevalget 14 sept. Vil vi prøve å finne ut hva de enkelte partiene har som nøkkel-saker vedrørende eldreomsorg. Mariann påtok seg å gå gjennom partienes programmer, for å få en kartlegging av hva de lover i saker om seniorer. Enighet om å fortsette med ett styremøte i måneden, men å endre møtetiden til kl. 1300. Vi prøver å supplere styre med ett medlem. Ole Bjørn har en mulig kandidat, en pensjonert overlege.

Sak 2. Ole  Bjørn vil til neste styremøte fremme forslag om temaer og foredragsholdere til åpne møter.

Sak 3. Jørg gikk gjennom det skjemaet han benytter for regnskapet. Ole Bjørn lager til neste møte et forslag til budsjett for resten av året.

Sak 4. Alle Seniorsentrene har sine egne 1. oktoberarrangementer omkring kl. 1200, og ønsker å fortsette denne tradisjonen. Vi venter til neste år med et eget opplegg, som bør finne sted om ettermiddagen, planleggingen må begynne i god tid før sommerferien. I år vil vi markere med en bred orientering om Seniorsaken i Budstikka 1. oktober, hvor det samtidig henvises til arrangementene på Seniorsentrene. Vi vil be Christin skrive et innlegg.

Sak 5. Vi har ikke fått sving på medlemsvervingen. Pr i dag er det 214 medlemmer. Oddveig vil ta kontakt med de som har meldt seg ut, eller har sluttet å betale kontingenten, for å finne årsaken til dette.

Sak 6. Neste styremøte er 1. september. Ole Bjørn møter på ledermøtet 23-24 september.

Sak 7. Ole Bjørn orienterte om websiden vår.