Referat fra styremøte 5. mai 2015

Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Oddveig Graffer Klinkenberg og Lasse Gjemdal

Meldt forfall: Jørg Kempf, Mariann Ohna og Inger Arnet

Referent: Lasse Gjemdal


Saksliste

  1. Eldrerådet. Orientering ved rådets leder Rigmor Thokle.
  2. Evaluering av årsmøte/foredragskveld 15.4. Orienteringssak
  3. Medlems og åpne møter. Orienteringssak, Lasse
  4. Økonomi. Orienteringssak, Jørg
  5. FN´s internasjonale eldredag 1. okt 2015.
  6. Medlemsstatus. Orienteringssak, Ole Bjørn
  7. Møtevirksomhet. Orienteringssak, Ole Bjørn
  8. Eventuelt

Sak 1 Eldrerådet

Leder av eldrerådet  Rigmor Thokle ga en omfattende redegjørelse for Rådets sammensetning og  arbeidsmåte. Hun delte også ut årsrapporten for 2014 og Rådets reglement.

Sak 2 Evaluering av årsmøte/foredragskveld 15.4.

Møtet hadde fått omtale i Budstikka, men hadde ikke mer enn 10-12 deltakere. På den åpne delen ga Kirsti Kierulf en meget interessant orientering om teknologi og eldreomsorg. Møtet ble referert i Budstikka.

Sak 3 Medlems og åpne møter

Neste møte er 7 mai. Tema er reiser, og innleder redaktør av reisetidsskriftet Vagabond, Helge Baardseth.  Møtet vil bli omtalt i Budstikka, og løpesedler delt ut på eldresentrene i Asker. Bærum vil bli invitert. Årsmøtet 2016 er planlagt til 9. mars, på Hasselbakken.

Sak 4 Økonomi

Utsatt.

Sak 5 FN´s internasjonale eldredag 1. okt 2015

Eldredagen 1. oktober 2015. Seniorsenteret har i flere år hatt sin egen markering av dagen, og ønsker å fortsette med dette.  Vi må eventuelt finne et tidspunkt som ikke kolliderer med dette for vårt arrangement. Vil prøve å få Thorvald Stoltenberg som foredragsholder til dette møtet.

Sak 6 Medlemsstatus

Vi har nå 221 medlemmer.

Sak 7 Møtevirksomhet

Møtevirksomhet.  Styremøtene blir på Hasselbakken 1 tirsdag i hver måned. Høstens første styremøte blir 4 august på Hasselbakken. Det blir videre et ekstra styremøte 29 september for en siste sjekk av møtet 1. oktober.

På Landsmøtet 27 mai møter Ole Bjørn og Oddveig.

Sak 8 Eventuelt

Ingen saker.