Referat fra styremøte 9. juni 2015

Til stede:

Per Nygaard-Østby, Svein Sørlie, Adriana Eikens, Jorunn Bakken Christensen, Jon Rogstad og Kari Vollestad (Anne-Lisa Clausen hadde meldt forfall).

Gjennomgang av dagens agenda

Sak 1506–01 – Referat fra stiftelsesmøte og konsolideringsmøter

Ingen kommentarer

Sak 1506–02 – Rapport fra årsmøte på Gardermoen

Per informerte kort om de viktigste sakene som ble tatt opp, blant annet om det store frafallet av medlemmer. Dette må bli en viktig oppgave for lokallagene.

Sak 1506–03 – Strategiplan og prioriteringer / Ressursgruppene

Gjennomgang av ”Forslag til saker som bør igangsettes” (bilag til Agenda). Vedtatt:

Det ble understreket viktigheten av å vise medlemmene resultater samt å holde dem orientert om hva vi til enhver tid holder på med og ønsker å igangsette. Vi bør tenke over ev. samarbeid med allerede etablerte foreninger i tillegg til å finne våre egne saker, for eksempel innspillet fra Per om tannhelse som vi ser på som et meget interessant tema, noe også BA5 viste interesse for.

Sende ut velkomstbrev, se 1506-05.

Det er viktig med et godt samarbeid med Seniorsaken sentralt, Per er ansvarlig for kontakten med BA5 samt innhenter informasjon om hva vi får av hjelp/støtte.

Sak 1506–04 – Budsjett, kostnadsplanlegging og bankkonto

Gjennomgang av foreslått budsjett. Det ble blant annet diskutert honorarstrategi til foredragsholdere, samarbeid med andre aktører, kanskje først og fremst Asker lokallag, servering m.m.

Styremøter: Hver enkelt står for enkel servering.

Regnskap: Per og Kari tar en gjennomgang av regnskapsføringen.

Bankkonto: Kari tar kontakt med DNB for å opprette en bankkonto.

Sak 1506–05 – Medlemsregister og utsendelser til medlemmene (innhold/ velkomsthilsen)

Medlemsregisteret: Jon tar ansvaret for dette

Porto og utsendelser: Vi tar de kostnadene vi må i forbindelse med første utsendelse/velkomstbrev.

Velkomsbrevet til medlemmene skal innholde:

  • velkomsthilsen med invitasjon til medlemsmøter 1/9 og 3/11
  • protokoll fra stiftelsesmøtet
  • en oppfordring til medlemmene om å komme med innspill til saker m.m. som kan være aktuelt for lokallaget
  • ønske om ev. deltagelse i en av komiteene (som bør bestå av 2-3 frivillige samt et styremedlem)
  • be om e-postadresser
  • bilde, e-postadresse og tlf.nr. til styremedlemmene
  • vise til våre egne nettsider
  • artikkel i Budstikka

Per kommer med forslag.

Sak 1506–06 – Rapporteringsrutiner og arkivering

 

Sak 1506–07 – Møteprogram 1. september 2015

Det ble diskutert å lage en «databank» over mulige temaer og personer som kan holde foredrag på våre medlemsmøter. Flere alternative foredragsholdere ble nevnt, blant annet:
Thomas Bøhmer – helse (Per)
Bjørnar Brendland – psykosolialt arbeidsmiljø

Lage plakater som må henges opp på seniorsentrene medio august.

Neste medlemsmøte blir 3. november 2015.

Sak 1506–08 – FNs seniordag

Dato? Svein undersøker dette. Hva gjør vi – stand osv.? Sjekke med BA5 hva som finnes av profelingsutstyr (leie/gratis). Eldrerådet har en sentral plass i arrangementet i Bærum og Svein har allerede hatt kontakt.

Eventuelt

Egen nettside – det ble vedtatt å gjøre som Østfold og bruke kr. 4000,- på en litt mer avansert nettside. Denne bør oppdateres etter behov.
Vi kan også benytte oss av Seniorsakens Facebook-sider.

Media – Per i dag har Svein tatt tak i dette sammen med Christine fra BA5.

Møtelokale – Per tar kontakt med Østerås Seniorsenter i Eiksveien og Grinilunden kirke. Tilgjengelighet er viktig.

Neste styremøte hos Per 25. august 2015 kl. 18.00 (Basaltveien 53).