Seniorer underrepresentert i Bærums politiske ledelse

Portrett-av-Svein-Sørli
Svein Sørlie

av Svein Sørlie, nestleder Seniorsaken Bærum.

Publisert i Budstikka Bærum, 8. mai 2015.

Nominasjonsprosessen for høstens kommunevalg en skuffelse for Bærums seniorer.

Seniorsakens nystiftede lokallag i Bærum synes det er positivt at leder av Senior Høyre i Bærum, Ninja Sanner, slår et slag for å få flere seniorer aktivt med i samfunnsdebatten og den politiske styringen av kommunen (innlegg i Budstikka 23. april).  Det er også prisverdig, slik Ninja Sanner påpeker i sitt innlegg, at Bærum Senior Høyre har 2 kandidater på Høyres kommunestyreliste ved høstens valg. Disse to representantene står på henholdsvis 22dre og 23de plass på Høyres liste.

Det er selvsagt formålsløst å spekulere på hvor utsatte disse mandatene er, men nesten uansett valgutfall i Bærum er totalbildet at seniorer ikke vil være spesielt godt representert i Bærums politiske ledelse fra i høst og 4 år fremover.

I Bærum er ca. 21% av velgerne 65 år eller eldre. Dersom representantfordelingen mellom de politiske partiene ved høstens kommunestyrevalg skulle bli den samme som i 2011, vil kun 7 av 51 representanter i kommunestyret i Bærum være over 65 år. Dette betyr at seniorer i Bærum vil være underrepresentert med 3-4 ­representanter i kommunestyret.

Kvinner over 65 år er enda mer underrepresentert. Sannsynligvis vil det kun innvelges 2 kvinner over 65 år. Det skal ganske store forskyvninger til i styrkeforholdene mellom partiene før dette bildet forandrer seg vesentlig.

I forkant av både stortingsvalg og kommunevalg er politikere fra alle partier rause med løfter om hvor høy prioritet seniorpolitikk skal få i kommende valgperiode og hvor mye som skal gjøres for å rette opp i påpekte mangler, gamle skjevheter og urettferdighet.

Man skal kanskje ikke trekke for vidtgående konklusjoner på grunnlag av nominasjonsprosessene i de ulike partiene i Bærum, men underrepresentasjonen av seniorer på høstens valglister kan være en indikasjon på hvilket gjennomslag seniorspørsmål har på den politiske dagsorden når hverdagens mange vanskelige prioriteringer kommer til behandling.

Nettopp derfor er Seniorsaken Bærum et viktig element i det politiske landskapet i Bærum. Som en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for Bærums seniorer vil vi sørge for at fagre løfter fra valgkampen ikke kan glemmes i det øyeblikk stemmene er talt opp og taburettene fordelt.

I tillegg har medlemmene i Seniorsaken Bærum som ambisjon å fremstå som en viktig ressurs på seniorspørsmål for alle politiske partier i Bærum – uansett deres størrelse og demografiske listesammensetning. Gjennom dialog og bredt samarbeid tror vi Seniorsaken Bærum kan bidra positivt til holdningsendringer som gir seniorer den anerkjennelse, verdighet og velferd de fortjener.

Et av stikkordene for Seniorsakens arbeid er rettferdighet, De fleste medlemmene i Seniorsaken Bærum har barn og barnebarn.

Noen er også så heldige at de får oppleve at oldebarn blir født og vokser til.

Alle ønsker selvsagt det beste for sin familie og den etterfølgende slekt. Seniorsakens medlemmer er derfor ikke bare opptatt av seniorers situasjon. Et minst like viktig element er oppvekstsvilkårene for våre barn, barnebarn og oldebarn. Vi arbeider for et samfunn som er preget av respekt, likeverd, deltagelse og livsglede for alle grupper.

Våre medlemmer er overbevist om at seniorers livserfaring, kunnskap og aktive engasjement på mange områder er viktige elementer i arbeidet med å utvikle Bærum til et enda bedre sted å leve – for alle.