DEN STORE SAKEN FOR PENSJONISTENE!

Nok en saksing fra Seniorsaken Østfolds nettside:

  publisert i: MedlemsinfoNyheter

-endre maktforholdene!

Den store saken for de foreninger som arbeider for seniorers og pensjonisters rettigheter, skulle være å endre maktforholdene mellom myndigheter og pensjonister.

Gjennom flere år har myndighetene gjennomført en rekke urimelige og til dels dårlig begrunnede særtiltak overfor pensjonistene. Dette er tiltak som hver for seg og samlet innebærer betydelige reduksjoner av pensjonistenes utkomme, som f.eks.:

  • Samordning av ektefellepensjon
  • Årlig underregulering av pensjoner
  • Særregulering av trygdeavgiften fra 3,0 til 5,1%
  • Avgiftslettelse for de med pensjon under kr. 318.000 finansiert med en tilsvarende avgiftsøkning for de med inntekt over kr. 318.000
  • Forskjellsbehandling av minstefradrag

Myndighetene hører høflig på innsigelser fra det fåtall av senior- og pensjonistforeninger som har drøftingsrett i saker som vedrører pensjonistene. Så lar de disse foreningene vinne noen små trefninger, men gjennomfører i hovedsak suverent sine intensjoner – og vinner alle de store slagene!

Hvordan er så dette mulig? Pensjonistene utgjør som gruppe snart 900.000!

Dette er imidlertid ikke noen samlet, ensartet gruppe. Den er i høyeste grader fragmentert. Det er noen få av de større senior- og pensjonistforeninger som har drøftingsrett med myndighetene. Ellers er det en rekke små foreninger. De fleste av disse har få eller ingen politiske ambisjoner og knapt noen innflytelse.

Myndighetene sitter med all makt – derfor kan de suverent gjennomføre tiltak som nevnt ovenfor. Det kommer de til å gjøre også i fortsettingen om ikke pensjonistene greier å samordne sine interesser og organisere seg på en annen måte. 900.000 pensjonister i samlet flokk skulle ikke være så lett å ignorere! Maktforholdene må endres!

Det er et betydelig demokratisk problem at de eldre ikke engasjerer seg i politisk virksomhet og at de knapt er representert i noen styrende organer, være seg bedriftsstyrer, kommunestyrer, storting og regjering. I dette ligger utfordringer for flere enn senior- og pensjonistforeningene! Finnes det noen som har sterk nok interesse og kraft til å ta tak i dette?

Seniorsaken Østfold har i sin ende begynt å ta kontakt med andre senior- og pensjonistforeninger i Østfold – i første omgang for å bli kjent for hverandre og med hverandre, dernest for å se om det er saker vi kan samarbeide om. Et sted må man begynne!