Kvalitetsikring av seniorboliger – Temamøte på Hasselbakken 15. nov. kl. 14.

Hasselbakken
Hasselbakken,
Askerveien 47, Asker

Seniorsaken i Asker inviterer til åpent møte tirsdag 15 november kl. 14 til 16 i frivillighetssentralen ”Hasselbakken”,  Askerveien 47 i Asker om hva som trengs av kvalitet i leiligheter for at vi eldre skal kunne bo der resten av livet ut. Vi må nå bygge for fremtidige løsninger – ikke for fremtidige problemer.

Oppfølging av Seniorsakens høringssvar til ”Boligpolitisk strategi 2015 – 2026”, september 2015.

 

 

 

Roger Olsen Torben Tøsse Blindheim

Roger Olsen                    Torben T. Blindheim

 

Foredragsholdere er Torben Tøsse Blindheim og Roger Olsen fra Husbanken som jobber med universell utforming og bolig.

Askers boligpolitiske strategi ønsker at vi eldre i Asker skal flytte ut av våre villaer og inn i alle de nye leilighetene som skal bygges fremover.

En god plan for å frigjøre villamassen til yngre generasjoner, men helt avhengig av at vi eldre virkelig kan rådes til å flytte inn. Vil de nye leilighetene egentlig egne seg for eldre for resten av livet ut? 

Seniorsaken finner det bekymringsfullt at den boligpolitiske strategien ikke diskuterer hvilke kvaliteter en leilighet må ha for at det skal være klokt for seniorer/eldre å flytte dit.  Det er ikke sikkert at ”universell utforming” er nok i dagens situasjon.

Forholdene er dessverre slik at når ”eldrebølgen” kommer i årene fremover, så kan vi ikke sikkert regne med at den kommunale utbyggingen av sykehjem og omsorgsboliger vil holde tritt. Det vil ikke sikkert bli omsorgsplasser nok. Mange av oss vil derfor måtte fortsette å bo i våre egne hjem og motta behandling og pleie der uansett hvor dårlige vi blir. Skal dette kunne gå best mulig er det avgjørende at leiligheter for eldre blir fysisk utformet slik at den eldre med skrantende helse virkelig kan oppholde seg der og at det er nok plass i leiligheten til at hjelpepersonellet kommer til for å kunne levere god omsorg.

Seniorsaken er klar over at nødvendigheten av å bygge nye leiligheter tilpasset skrøpelige eldre kan komme i konflikt med andre boligpolitiske ønsker som ”flere og enklere boenheter”.

Seniorsaken håper imidlertid at Asker kommune, med strategisk fremtidsrettet tankegang, nå velger å prioritere å bygge leiligheter med tanke på skrøpelige eldre som i fremtiden må pleies hjemme livet ut.

Dette vil gi en vinn, vinn, vinn situasjon. Skrøpelige eldre vil kunne ha det bra i egne hjem, hjelpepersonellet vil kunne utføre arbeid sitt der uten unødige belastninger og kommunen vil spare penger på helsebudsjettet.

—————————————————————————————————————-

Møtet er åpent og alle er velkomne.

Følgende har fått invitasjon tilsendt:

Medlemmer av Seniorsaken i Asker

Medlemmer av Seniorsaken i Bærum

Ordføreren i Asker

De politiske partier i Asker

Bygningsrådets formann

Kommunearkitekten

Plan og bygningsetaten

Pleie og omsorgsetaten

Folkehelsekoordinatoren

Lederen av Borgenprosjektet

Brukerne av seniorsentrene i Asker

Eldrerådet i Asker

Nasjonalforeningen Asker Demensforening

___________________________________________________________________