Referat fra medlemsmøte 12. januar 2016

Per Nygaard-Østby, leder i Seniorsaken Bærum, ønsket de fremmøtte velkommen til årets første medlemsmøte og gav innledningsvis et raskt sammendrag av lokallagets aktiviteter i 2015.  Han anmodet videre medlemmene om å komme med innspill til styret om hvilke saksområder som lokallagets styre bør prioritere i 2016.  Som eksempel på saker det kan være kan være aktuelt å arbeide særskilt med, ble nevnt den tendens det nå er i mange kommuner til å nedlegge sykehjemsplasser ved å omdanne disse plassene til døgnkontinuerlige omsorgsboliger (med ditto negative økonomiske konsekvenser for beboerne).

Deretter ble kveldens foredragsholder introdusert.  Advokat Audhild Freberg Iversen er leder av Seniorsakens rettshjelpgruppe og medlem av Seniorsakens ressursgruppe for jus og økonomi og hun orienterte en lydhør og engasjert forsamling om det fremlagte forslaget til ny arvelov.  Presentasjonen kan du se her.

Deretter orienterte Audhild om «fremtidsfullmakt».  Dette er en nyvinning i norsk rett som går ut på at du – mens du er i stand til å ivareta dine interesser – kan lage en fullmakt som trer i kraft den dagen du ikke lenger klarer det.  Det betyr at det er du selv som på forhånd bestemmer hvem som skal ivareta dine interesser – og ikke en tilfeldig verge oppnevnt av Fylkesmannen.  Orienteringen om «fremtidsfullmakt» finner du her.

Spørsmålene fra salen var mange og vitnet om at både arvespørsmål og «fremtidsfullmakt» var problemstillinger som engasjerte de fremmøtte medlemmene. Det blir for omfattende å oppsummere diskusjonen her, men Audhild Freberg Iversens råd var klart:  Skriv testamente (spesielt ved inngåelse av samboerskap) og vurder nøye på hvilket tidspunkt det er riktig å etablere en fremtidsfullmakt.

Seniorsakens juridiske ekspertise kan hjelpe medlemmer med testamente, samboerkontrakt og fremtidsfullmakt til svært fordelaktige priser.

 

OBS. Det annonserte kunstneriske innslaget måtte dessverre utgå denne gangen.