Referat fra medlemsmøtet 11. oktober 2016

Tittelen på Hans Kristian Lingsoms presentasjon var En kommentar til Bærum kommunes planlagte seniorløp             fra“ung” aktiv til pleietrengende og om planer for seniorboliger.

Han innledet med noen ord om Kommuneplan 90: Fra Sektortenkning til Satsingsområder. Så litt om den reviderte kommuenplan av 2015: Barn og unges oppvekstvilkår, Folkehelse og levekår, Utviklingskommunen

Kommunenplanen sa «Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet for alle, og særlig stimulere til fysisk aktivitet hos tenåringer og innbyggere over 70 år»

Kommunens utfordring fremover:

 • Antall eldre over 70 år øker dramatisk i de neste 10-20 årene
 • Den yrkesaktive andel av befolkningen reduseres
 • Økt behov for offentlig innsats vil overstige kommunens økonomiske rammer
 • Mobilisering av frivillig innsats
 • Fremtidig helsebilde for eldre er usikkert
 • Økt hyppighet av demens vil være den største utfordring (Gjelder ikke bare eldre)
 • Skape muligheter for å betale for en bedre individuell eldreomsorg?

Selvhjelp og mestring:

 • Utgangspunkt at bruker ønsker å være minst mulig avhengig av offentlig hjelp
 • Satsing på å opprettholde og styrke satsingen på tjenester  som skal bidra til at innbyggere med pleie og omsorgsbehov skal kunne bo lengst mulig hjemme
 • Pilotprosjekt for hverdagsrehabilitering
 • Nye arbeidsmetoder innføres i hele pleie og omsorgssektoren
 • Treningstilbud og kurs ved omsorgsboliger og dagsentra
 • Målrettet bruk av moderne/ny teknologi (velferdsteknologi)
 • Legge til rette for etablering av private, tilrettelagte leiligheter

Boligpolitiske Spørsmål: Offentlig og privat regi:

 • Økende privat velstand og trangere kommunal økonomi
 • Tidligere forsøk på løsninger: Grevegården og Festningsveien som ikke gikk så bra
 • Tomtepolitikkk : Foreløbih ingen tilrettelegging for bokollektiv i privat regi
 • Kommunen tilbyr velferdsboliger etter strenge tildelingskrav
 • Selvaag + er et opplegg som har vist seg svært hensiktsmessig inntil man blir pleietrengende
 • Fremtiden i Bærum angående seniorboliger er fortsatt uavklart?
 • Tiltak som gir brukerne reell styrings – og beslutningsmyndighet er lite utviklet
 • Frisklivs- og mestringssenter og senter for forebygging
 • Eldrerådet og Funksjonhemmedes råd er viktige fora for å fremme seniorers og funksjonshemmedes ønsker og behov.

Som det fremgår av presentasjonen har Seniorsaken en viktig rolle å spille som den tar på største alvor og som det jobbes mye med.

Det er derfor viktig at man støtter opp om Seniorsakens arbeide gjennom medlemskap og verving av nye/flere medlemmer.

img_1726

 

Deretter fulgte et kulturelt innslag med kjente sanger fremført med stor innlevelse av Mie Granlund fra Bærum Musikkskole.

img_1728

Til slutt ble det gitt en del informasjon om Seniorsakens prioriterte arbeidsoppgaver og litt om statsbudsjettet og pensjonistenes kår ikke minst med hensyn til den fortsatte underregulering av pensjonen, som regjeringen og Stortinget ikke vil revurdere.