Referat fra styremøte 1. mars 2016

Referat fra  styremøte 1. mars 2016 kl. 14 på Hasselbakken

 Dagsorden 

Tilstede:  Ole B., Jørg, Inger J., Axel.

Meldt forfall: Lasse, Oddveig.

Referent: Ole Bjørn Andersen

  1. Diskusjonsmøte med lederen av Eldrerådet, Kirsten Koht.

KK orienterte om eldrerådets arbeid, og om formelle prosedyrer.

En lang rekke emner ble diskutert.

Konklusjon: Eldrerådet og Seniorsaken Asker skal intensivere samarbeidet.

Styret i Seniorsaken Asker skal delta i eldrerådets møter når det er mulig, og følgeSeniorsaken Asker - møtereferat

med på sakslisten, og referatene. Alle må gjøre dette.

2. Planlegging av årsmøtet/åpent møte 9. mars Ole 

  • Storsalen er bestilt.
  • Ole sender ut invitasjoner 5. mars. Seniorsentrene, Seniorsaken Bærum, Seniornett. SMS til alle Askermedlemmene.
  • 1315  Vibeke henter Stoltenberg på hans adresse, Oddveig sjekker.
  • 1330  Styret møter på Venskaben og klargjør storsalen. Ole har  lånt bannere. Det blir ikke servering.
  • 1400  Ole introduserer Stoltenberg.
  • 1500  Årsmøtet, se innkallingen.
  • 1530  Årsmøtet avsluttes, styret rydder storsalen.

Etter møtet ble vi orientert om at Thorvald Stoltenberg er blitt syk og er innlagt. Vi arbeider på å finne en avløser.

3. Medlems- og åpne møter

a. Teknologi i eldreomsorgen  4. April. Kl. 12.  Axel.      Bemerk ny dato

b. Reisekveld  27. april kl. 14. Inger

Bemerk nytt tidspunkt.

Temamøte om reiser for eldre, med / uten funksjonshemming 

tog, fly, Hvilke problemer har eldre på reise?

Inger får bilde(r) av foredragsholderne.

c. Møte i mai.

Det blir ikke åpent møte i mai.

Mulige temaer til møter etter sommerferien:

Økonomi, testamente, fremtidskontrakt. Audhild, BA5

Politiet, tøffingkurs

Forfatteren Bergersen.

4. Økonomi Jørg

Jørg gjennemgikk økonomisituasjonen.

5. Medlemsstatus Ole Bjørn

247 (206 medlemskaper). Ned  fra 282/213 siden siste møte.

6. Medlemspleie og – rekruttering Oddveig

Utsatt til neste møte.

7. Møtevirksomhet Ole Bjørn

a. Ledermøte på Gardermoen   2-3 mars. Ole deltar.

b. Årsmøtet/åpent møte 9. mars.

c. Teknologimøtet 4. april.

d. Neste styremøte 5. april.

8. Eventuelt Alle

Saker som ønskes fremmet på Landsmøtet i mai skal være BA5 i hende før 1. april.

Styret diskuterte å fremme forslag til en erstatning for bladet Senior.