Referat fra styremøte 2. febr. 2016

Til stede: Axel Wannag, Jørg Kempf, Inger Johanne Arnet, Ole Bjørn Andersen (referent).

Meldt forfall: Lasse Gjemdal (sykemeldt), Oddveig Klinkenberg.

Dagsorden

 1. Diskusjonsmøte med lederen av Eldrerådet, Kirsten Koht.
 2. Medlems- og åpne møter
 3. Planlegging av årsmøtet 9. mars
 4. Økonomi
 5. Medlemsstatus
 6. Medlemspleie og -rekruttering
 7. Møtevirksomhet
 8. Eventuelt.

1. Diskusjonsmøte med lederen av Eldrerådet, Kirsten Koht. Kirsten Koht hadde meldt forfall, møtet utsettes til marsmøtet.

Sakslisten for møtet med henne ble drøftet:
KK presenterer seg selv og orienterer om Eldrerådets arbeid. Stikkord: • KKs visjoner for eldrerådet 2015 – 2019

 • Kommunens bruk av eldrerådet – aktiv eller passiv?
 • Blir Eldrerådet innkalt – til hvem i kommunen?
 • Eldrerådets ressurser. Budsjett fra kommunen – sekretærenskapasitet. Hvor er sekretæren plassert i kommunestrukturen?
 • Eldrerådets samarbeid med andre organisasjoner (somSeniorsaken) Kan vi få mer effekt sammen? Kan samarbeidende organisasjoner få tilsendt referatene? Blir de lagt ut på Kommunens hjemmeside?
 • Seniorsaken Asker har sendt inn høringsuttalelse til Kommunens Boligstrategiplan. I høringsuttalelsen er seniorboliger et sentralt tema. Er Eldrerådet med i saksbehandlingen?
 • Valg/nomineringsprosessen 2. Medlems- og åpne møter

Referat fra styremøte 2. feb. 2016 kl. 14 på Hasselbakken

a. Evaluering av møtet om Eldre i trafikken 27. januar.
Møtet var vellyket. Det var godt besøkt, og mange deltok i diskusjoner.
Det var 40-50 deltakere, foredragsholderen kunne sitt stoff og var en god taler. Grunnen til at møtet var vellykket var:

• Temaet var interessant.
• Vi hadde invitert medlemmene på SMS og epost.
• Vi hadde sendt invitasjoner til Seniorsentrene, Seniorsaken Bærum, og Seniornett

Asker.
• Vi hadde skrevet foromtale til Budstikka.
• Vi hadde lagt foromtale ut på nettsiden vår, asker.seniorsaken.no. • Tidspunktet var godt for vår målgruppe.

b. Teknologi i eldreomsorgen 6. April. Kl. 12.
Vi inviterer de politiske partier, kommunen, folkehelsekoordinator. Ole Alle seniororganisasjonene, inkl. Bærum. Vi går ut bredt. Dette er
et viktig tema som vedrører alle, også myndighetene.

c. Reisekveld 27. april kl. 18.
Temamøte om reiser for eldre, med / uten funksjonshemming
tog, fly, Hvilke problemer har eldre på reise?
Vi sjekker om tidspunktet kan endres til kl 14. Inger

3. Planlegging av årsmøtet 9. mars

Sender ut advis til medl om årsmøtet i dag eller i morgen. Legger ut på nett også Ole

• Regnskapet er ferdig, sendt til BA5 for revidering.
• Årsberetning ferdig og godkjent, enkelte endringer blir lagt inn. Ole • Valg (Har vi kandidater til styret, ønsker noen avløsning?).

Svar før 10. februar.
• Thorvald Stoltenberg. Sjekk med ham om status, tittel på kåseriet,

adresse og telefonnummer. Oddveig • Han skal hentes og bringes, styrelederinnen Vibeke gjør det. Ole

4. Økonomi
• BA5 ønsker et nytt format for regnskapet for 2016.

Jørg har designet et regneark som er i overtidsbestemmelse med dette. • Halvårsbetaling for 1. halvår 2016 er ikke mottatt per d.d.

5. Medlemsstatus

282 (211 medlemskaper). Opp fra 233/213 siden siste møte.

6. Medlemspleie og – rekruttering

Vi får status på møtet i mars.

7. Møtevirksomhet
• Neste styremøte 1. mars.

2

• Årsmøtet 9. mars.

8. Eventuelt

Axel orienterte om Borgen projektet.
Styret diskuterte problemene med manglende epostadresser.
Ole sender ut SMS til alle som ikke har innrapportert epostadresse. Ole Styret var enig om at man savner bladet “Senior”. Dette blir nevnt i Årsrapporten.