Referat fra styremøte 5.4.2016

Seniorsaken Asker - møtereferat

Dato: 13. april 2016

REFERAT FRA STYREMØTE 5.APRIL 2016 kl. 14 PÅ HASSELBAKKEN

1. KONSTITUERING AV STYRET
Styremøtet startet med at styret konstiuerte seg.

3,

Teknologimøtet ga mye nyttig informasjon. Det var en dyktig dame som ga en interessant og nyttig gjennomgang over alle tilgjengelige hjelpemidler.
Axel skal lage et kort sammendrag som sendes til medlemmene på mail.

MEDLEMS- OG ÅPNE MØTER
Reisekveld 27. april kl. 14 med Anders Hedmann og Tove Voss.

Axel overveier et temamøte om boliger tilrettelagt for eldre etter sommeren. Møte med politiet som orienterer om hvordan forholde seg til «teppeselgere» etter sommeren.

Ole Bjørn Andersen
Oddveig Graffer Klinkenberg Jørg Kempf
Axel Wannag
Inger Johanne Arnet

leder
nestleder / sekretær

styremedlem / kasserer styremedlem varamedlem

2. EVALUERINGAVÅRSMØTETOGTEKNOLOGIMØTET Årsmøtet var greit gjennomført.

4. SAMARBEIDMEDSENIORSENTRENE
Invitere seniorsentrene for å forsøke å bygge nettverk.

5. ØKONOMI
Jørg orienterte om økonomien.

6. MEDLEMSSTATUS
Ole Bjørn orienterte. Dessverre har antall medlemmer gått ned.

7. MEDLEMSPLEIE OG REKRUTTERING
Som vi har snakket om mange ganger er det vanskelig å rekruttere medlemmer.

De som er medlem av seniorsentrene har nok med det. Vi må bli flinkere til å få frem at vi har et annet tilbud enn kaffe og sosialt samvær.

8. LEDERMØTET 2-3 MARS
Ole Bjørn refererte fra Ledermøtet. Det var gode orienteringer fra generalsekretæren og styrets leder.
Rekruteringfirmaet har trukket seg. Generalsekretæren forhandler med andre firmaer.

9, Neste styremøte 3. mai.

10. EVENTUELT
Ringe til medlemmer som ikke har oppgitt e-mail for å få denne, Listen ble delt mellom styremedlemmene.
Axel orienterte om Borgen-prosjektet.

Oddveig Graffer Klinkenberg Referent