Referat fra temamøte om Bærum Sykehus

Mie Granlund
Mie Granlund

Møtet ble holdt på Gjønnes gård, Gamle Ringeriksvei 56, Bekkestua.

Møtet startet med et kulturelt innslag hvor Mie Granlund (16) sang for oss (se bildet).

Mie er et stort sangtalent som imponerte med sin vakre sang.  Hun høstet stor applaus fra alle de fremmøtte.  Seniorsakener glad for det samarbeidet vi har med Musikk- og Kulturskolen i Bærum.  Dette samarbeidet gjør at vi får mange unge, dyktige musikktalenter til å opptre på våre medlemsmøter – slik at vi kan se og oppleve hvilke fantastiske unge talenter som bor i kommunen vår.

Mie lovte å komme tilbake til oss ved en senere anledning. Det ser vi frem til.

+++++++++

John Kjekshus
John Kjekshus

Deretter gikk man over til kveldens hovedtema som var Bærum Sykehus.

John Kjekshus, leder for Venner av Bærum Sykehus orienterte først om status ved Bærum Sykehus.  Deretter gav han oss en oversikt over den pågående prosess for å få bygget nytt sykehus i Drammen og hvordan dette vil kunne påvirke situasjonen ved Bærum Sykehus.

Det positive i foredraget til John Kjekshus er beskrivelsen av nåsituasjonen ved Bærum sykehus – som i korthet kan oppsummeres til at ventetiden er kortere en det som er lovpålagt, behandlingen man får på sykehuset er god og tilliten til-/ tilfredsheten med sykehuset er høy.

Like positivt er imidlertid ikke prosessen rundt bygging av nytt sykehus i Drammen som nå foregår i Vestre Viken Helseforetak (som også eier Bærum Sykehus).  På grunn av finansieringen av nye Drammen Sykehus er det liten tvil om at Bærum Sykehus i årene fremover kan få vesentlig mindre midler til vedlikehold og nødvendige utvidelser enn det som er ønskelig. Dessuten er det stor sannsynlighet for at det omstridte salget av sykehusleilighetene til Bærum Sykehus vil bli gjennomført.  Dette vil gjøre det enda vanskeligere for Bærum Sykehus å tiltrekke seg kvalifiserte medarbeidere som er bosatt utenfor vårt nærområde

Videre er allerede flere funksjoner overført fra Bærum Sykehus til Drammen Sykehus.  Det foregår nå en diskusjon om hvorvidt noen av de spesialfunksjonene, som i utgangspunktet var planlagt til å ligge ved det nye Drammen Sykehus, kan tilbakeføres til Bærum Sykehus.  Beslutning om hvilke funksjoner Bærum Sykehus skal få, vil bli fattet i løpet av desember 2016.

Likeledes er det labre forventninger til Kvinnsland utvalgets innstilling som skal fremlegges 1. desember 2016.  Dette er et utvalg oppnevnt av regjeringen som skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres.  Det er ikke forventet at utvalget vil foreslå å legge ned de regionale helseforetakene slik at Bærum Sykehus kunne blitt et selvstendig sykehus.

Til slutt tar vi med hvilke punkter Venner av Bærum Sykehus arbeider for:

  • BÆRUM SYKEHUS skal opprettholdes, vedlikeholdes og videreutvikles som et moderne sykehus med akuttfunksjoner og spesialfunksjoner
  • BÆRUM SYKEHUS må sikres tilstrekkelige ressurser til å videre utvikle et godt faglig medisinsk miljø
  • Fordelingene mellom de ulike spesialfunksjonene for sykehusene i Vestre Viken HF må skje på en slik måte at etablerte og eventuelt nye medisinskfagligemiljøer på BÆRUM SYKEHUS opprettholdes og gis grunnlag for videre utvikling
  • Det skal være en stedlig faglig ledelse ved alle avdelingene i BÆRUM SYKEHUS
  • Sykehustilbudet for befolkningen i Asker og Bærum skal ikke svekkes selv om det blir bygget et nytt sykehus i Buskerud, spesielt bør drifts- og investeringsbudsjettene synliggjøres og sikres på en forsvarlig måte. BÆRUM SYKEHUS må sikres et eget forsvarlig vedlikeholdsbudsjett uavhengig av pasientbehandling
  • Samarbeidet mellom BÆRUM SYKEHUS og Martina Hansens Hospital bør styrkes for å oppnå en bedre utnyttelse av ressursene innen ortopedi og reumatologi
  • Ambulansetjenesten for Asker, Bærum og Buskerud bør organiseres med en felles AMK-sentral for hele Helse Sør-Øst. Dette vil bidra til den mest fleksible og optimale utnyttelse av ressursene i området
  • Akuttpsykiatri samlokaliseres med somatikk både i Drammen og på BÆRUM SYKEHUS. Blakstad blir områdesykehus for tung psykiatri