Protokoll fra Årsmøte 2016

 

Fra Styret møtte:

Per Nygaard-Østby, Svein Sørlie, Adriana Eikens, Jon Rogstad og Anne-Lisa Clausen.

(Jorunn Bakken Christensen og Kari Vollestad hadde meldt forfall).

I tillegg til styrerepresentantene møtte det 13 medlemmer.

Dagsorden for møtet:

  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Valg av møteleder og referent pluss mint en person til å undertegne protokoll – i tillegg til møteleder
  3. Godkjenne årsberetning, regnskap og budsjett
  4. Vedta handlingsplan for 2016
  5. Behandle aktuelle innkomne saker
  6. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og medlemmer til valgkomité

1. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

Flere etterlyste informasjon om Årsmøtet som flere først hadde mottatt da påminnelsen ble sendt ut dagen før årsmøtet.  Informasjon om årsmøtet ble imidlertid sendt på e-post 27. februar.  Informasjon om årsmøtet ble samtidig lagt ut på nettsiden.  Styret vil diskutere problemet med systemansvarlige i Zubarus i Seniorsaken sentralt.  Zubarus er det datasystemet som benyttes til sende ut e-post og SMS meldinger til medlemmene.

2. Valg av møteleder, referent og en person til å undertegne protokoll i tillegg til møteleder

Svein Sørlie ble foreslått og valgt til møteleder

Anne-Lisa Clausen ble foreslått og valgt til referent

Marianne Arnesen ble valgt til å undertegne protokollen i tillegg til møteleder

3. Godkjenne årsberetning, regnskap og budsjett

Styreleder gikk gjennom årsberetning og regnskap. Det ble knyttet noen kommentarer til utfordringen med synkende medlemstall og behovet for verving av nye medlemmer.

Budsjettet forelå ikke til møtet, men vil bli lagt ut på nettet sammen med de øvrige årsmøtepapirene og protokollen fra møtet.  Grunnlaget for å sette opp budsjettet vil være regnskapet for 2015 og det fremlagte forslag til aktivitetsplan.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

4. Vedta handlingsplanen for 2016

Den fremlagte handlingsplan ble enstemmig vedtatt

5. Behandle innkomne saker

Det var ikke kommet inn saker til behandling

6. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og 

medlemmer til valgkomitèn

Valgperiode for tillitsverv i organisasjonen er to-2-år

Følgende personer var på valg: Svein Sørlie og Jon Rogstad.

Disse ble enstemmig gjenvalgt for 2 år.

Adriana Eikens har frasagt seg gjenvalg.

Marianne Arnesen ble valgt inn som nytt varamedlem for 2 år.

Etter valget består styret i Seniorsaken Bærum av:

Per Nygaard-Østby, leder (på valg i 2017)

Svein Sørlie, nestleder (på valg i 2018)

Kari Vollestad, kasserer og sekretær (på valg i 2017)

Jorunn Bakken Christensen, styremedlem (på valg i 2017)

Jon Rogstad, styremedlem (på valg i 2018)

Varamedlemmer:

Marianne Arnesen, (på valg i 2018)

Anne-Lisa Clausen, (på valg i 2017)

Styret informerte om at Seniorsaken Bærum også vil benytte Seniorsaken sentralt som revisor av regnskapet i 2016.  Inntill videre vil styrets medlemmer fungere som valgkomite.

Møtet ble avsluttet ved at leder Per Nygaard-Østby takket Adriana Eikens for hennes innsats i styret og i det interim-styret hun var medlem i som var i funksjon før Seniorsaken Bærum ble stiftet.

Lysaker, 21. april 2016

Anne-Lisa Clausen Svein Sørlie Marianne Arnesen

Referent Nestleder og ordstyrer

————————

På spørsmålet om hvor Seniorsaken Bærum best burde arrangere sine møter, var tilbakemeldingen at Sandvika eller Bekkestua, Gjønnes Gård var å foretrekke.

Etter at årsmøtet ble avsluttet ble det en diskusjon med de fremmøtte om hva Seniorsaken Bærum forventes å jobbe med.

Stikkord fra diskusjonen:

  • Sykehussaken
  • Eldrerådet
  • Innspill om erfaringer fra Forum 60+ og deres samarbeid med Sandvika Videregående skole.  Samspill generasjonene imellom.