SENIORSAKENS UTFORDRING – 50 og 60-åringene

Sakset fra Seniorsaken Østfold:

Som de fleste foreninger er Seniorsaken avhengig av å erstatte medlemsfrafall og samtidig fornye medlemsmassen. Som seniorforening har Seniorsaken naturlig nok en stor andel eldre medlemmer og et fortløpende medlemsfrafall på grunn av alderssvekkelse eller død. Foreningen har ikke bare behov for å erstatte medlemsfrafallet, men også å øke det vesentlig fra det nåværende nivået på ca. 12.000 medlemmer.

Det gir ikke fornyelse og grunnlag for utvikling å erstatte 90-åringer med 80-åringer!  Det er de «yngre/eldre», 50- og 60-åringene, foreningen må kunne rekruttere. Her er det noen utfordringer.

Det er trolig fortsatt slik at de fleste ser frem mot pensjonsalderen med ønske og forventning om å kunne fylle tiden med reise, golf, hobbyer og alle mulige fritidsaktiviteter. For øvrig «legger man inn årene». Deltar ikke i det offentlige liv, tar ikke tillitsverv, deltar ikke i styre og stell, er ikke med i kommunestyrer, stiller ikke til valg, er ikke representert på Storting og i regjering. En stor del av de eldre lar seg således passivisere og er vanskelig å engasjere i noen form for politisk aktivitet.

Seniorsakens hovedretning har vært mot alt som vedrører eldre, aldring, verdig eldreomsorg, helse, aldersdiskriminering, pensjon/trygd, pleie/bleie – kort sagt alle emner som er relatert til det å være gammel eller det å bli eldre. Selv om foreningen også er engasjert i andre saker, er det de forhold som er nevnt, som dominerer foreningens image.

Det er lite som tyder på at disse saker har første prioritet for de yngre/eldre 50+ og 60+ og at de er langt fra å se på seg selv som eldre og har ikke oppmerksomheten rettet mot det å bli gammel. Dette er kanskje Seniorsakens største utfordring fordi de yngre/eldre er den viktigste målgruppen når det gjelder medlemsrekruttering og den eneste som kan sikre foreningen fornyelse og vekst.

Seniorsaken må skape et innhold i foreningen og et image som imøtekommer denne gruppens ønsker og forventninger, et innhold de opplever som spennende og utfordrende. Hva er det så som denne gruppen har som mål, forventninger og ønsker for sin tilværelse. Hvilke aktiviteter er det som er fristende, givende og utfordrende nok til at de vil slutte seg til Seniorsaken. Her kan Seniorsaken gjette, eller gå ut å spørre et utvalg i gruppen hva de prioriterer. Da vil man kunne få informasjon som gir forutsetning for riktige beslutninger.

Er det noen som har synspunkter eller informasjoner om dette, er vi «lutter øre».

De spørsmål som er reist her, må ha prioritet i Seniorsaken når kursen fremover skal legges.

Mandag 24. oktober 2016

Finn Åsmund Johnsbråten