Høringssvar til: ”Kommunal lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Asker kommune”

Seniorsaken Asker har sendt inn følgende høringssvar 2.5.2017.

 Hovedkonklusjoner

Forskriftsforslaget er et godt utgangspunkt for videre arbeid.

  1. Forskrift vil imidlertid bare gjøre det lettere for kommunen å velge ”den mest trengende” til den ledige omsorgsplassen som kommunen måtte ha. Forskriften løser ikke de eldres behov for forutsigbarhet – at det vil være en omsorgsplass tilgjengelig for dem når de får behov.
  2. Forskriften tar ikke opp hvordan behovet for ”nødvendig omsorgstjeneste i form av opphold på sykehjem eller tilsvarende” skal imøtekommes for de eldre i Asker. Dette er/blir et kapasitetsproblem i omsorgsplasser, og forskriftsforslaget har ingen løsning for dette.
  3. Brukt galt kan forskriften i verste fall bidra til å tilsløre det store kapasitetsbehovet for omsorgsplasser som vil komme i eldreomsorgen.
  4. Seniorsaken støtter at kommunen søker å skille mellom omsorgsløsninger for eldre og yngre personer. De yngre fortjener dette.
  5. Pasienter som trenger palliativ omsorg må få dette i egne spesialavdelinger.

Vår vurdering

Vi er glad for at kommunen anerkjenner Seniorsaken i Asker som høringsinstans i denne saken. Omsorgen for eldre som trenger det, vil bli et enda mer sentralt område for kommunen i årene som kommer. Kapasiteten i sykehjem/omsorgsboliger vil etter all sannsynlighet ikke strekke til. Seniorsaken i Asker mener derfor at vi også må begynne å tenke ”utenfor boksen” og treffe nødvendige tiltak nå, noe vi kommer tilbake til.

Seniorsaken i Asker støtter kommunen i at en bruker uttrykket ”langtidsopphold” for å forenkle begrepsbruken lik ”opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid”.

Tildeling

Det vanskelige her er ”forsvarlighet”. Det er her Seniorsaken i Norge i mange år har sett konfliktene, og at det som enkelte kommuner enkelte ganger sier er ”forsvarlig”, av andre raskt blir bedømt som ”uforsvarlig” og at kommunen i saken blir tvunget til retrett på sin avgjørelse.

”Forsvarlig” som det flytende begrep det er, mellom ”beste praksis” og det ”uforsvarlige”, kan også kalles ”ikke uforsvarlig”. Selv om kommunen har listet opp en rekke relevante punkter som skal vurderes for om de er forsvarlige eller ikke (§ 2-1) og har beskrevet en saksgang (§ 2-2) for avgjørelser, ser Seniorsaken i Asker at avgjørelsene kan ta lang tid, og at kommunen kan få et kapasitetsproblem i saksbehandlingsapparatet. Saksbehandlingstiden kan også bli kritisk lang for den eldre det gjelder, og som ofte vil trenge hjelp . Vi håper kommunen vil styrke saksbehandlingsleddet dersom behovet melder seg.

Videre vil det alltid kunne bli diskusjon om vektleggingen av de forskjellige forholdene, om de er forsvarlige eller ikke forsvarlige da disse vurderingene ikke er faste, men subjektive. Det som bedømmes som ”ikke forsvarlig” i dag, kan bli bedømt som ”forsvarlig” i morgen, ikke fordi forholdet er forandret, men fordi den subjektive bedømningen er det.

Dessuten vil bedømningen forsvarlig/ikke forsvarlig raskt kunne komme over i diskusjonsfeltet verdig/ikke verdig. Det kan være at kommunen bør heve sitt ambisjonsnivå til å gi eldre hjelpetrengende et verdig tilbud – ikke bare et ”ikke uforsvarlig” tilbud.

Seniorsaken i Asker ser derfor gjerne at kommunen skjerper sine egne retningslinjer i forhold til Forvaltningsloven  § 25 tredje ledd om skjønn og redegjørelse for det skjønnet som er brukt. Kommunen bør bestemme at det alltid skal redegjøres for de skjønnsmessige vurderingene som er gjort i en sak i Asker kommune.

Personen det gjelder kan anke, men veien til Fylkesmannen via kommunens saksbehandler og eventuelt videre er lang i tid. Her kommer igjen inn at den eldre som det gjelder, kan trenge rask hjelp til revurdering av sin situasjon overfor kommunen. Kommunen bør derfor etablere en raskere første klageinstans innen kommunen. En kan tenke seg en modell av et frittstående ”eldreombud”.

Kommunen lover at de eldre som ikke umiddelbart kan tas inn til langtidsopphold, skal skrives inn i kommunens venteliste med garanti om at de skal få tilbud om sykehjemsopphold innen tre måneder. Seniorsaken i Asker ser det slik at dette er en garanti kommunen ikke vil kunne holde når antall eldre ”langtidstrengende” etter hvert øker kraftig (eldrebølgen). Likeledes undrer vi oss over § 3-3 om at en person på ventelisten som ikke lenger forsvarlig kan ivaretas i hjemmet, umiddelbart skal tas ut av listen. Hvor skal kommunen gjøre av denne personen? Det trenger ikke være ledig plass på et sykehjem akkurat da, selv ikke for korttidsopphold.

Forskriften omtaler ”personer med behov for omsorg ved livet slutt”. Slik Seniorsaken i Asker ser det utgjøres dette av to grupper: 1) Personer med langtkomne smertefulle lidelser, typisk kreft, og 2) eldre som bare ”svinner hen” av naturlige årsaker. De første trenge spesielle palliative avdelinger, og Asker kommune trenger adgang til slike i nødvendig omfang.

Kapasitet i eldreomsorgen i Asker

Som nevnt innledningsvis vurderer Seniorsaken i Asker at kapasiteten i sykehjem/omsorgsboliger etter all sannsynlighet ikke vil strekke til når vi etter hvert blir mange eldre. Vi mener derfor at kommunen seriøst må se på muligheten for at flere kan bli boende i sine egne hjem hele livet ut. Boligpolitisk Plan har en setning om at en ønsker at Askers eldre flytter fra sine eneboliger og inn i de nye leilighetene som nå skal bygges i kommunen. Men Boligpolitisk Plan sier intet om hvilke fysiske og tekniske kvaliteter disse leilighetene må ha for at en eldre person skal kunne bo godt der hele livet ut. Vi snakker egentlig om Universell Utforming +. Dette i motsetning til TEK 17 som tillater leiligheter med enda lavere standard enn det vi har i dag etter TEK 10.

Seniorsaken i Asker har tidligere fremhevet problemet i vår høring til Boligpolitisk Plan, og vi tillater oss å legge ved dette brevet også i denne høringen.

Kommunen har nå mulighet til å bygge nye leiligheter som kan avhjelpe omsorgs- og pleiebehov i fremtiden. Alternativt kan vi bygge feil og gi Askers eldre en langt dårligere omsorgssituasjon i fremtiden enn den de har i dag.

av Axel Wannag

Seniorsaken i Asker

Petra Fougners vei 7, 1388 Borgen
Mobil 900 31 209