Nytt arbeidsår for Seniorsaken

Publisert i Budstikka 26. april 2017

Seniorsaken Bærum har avholdt sitt årsmøte. Per Nygaard-Østby fra Fossum ble gjenvalgt som styreleder.

Seniorsaken er en landsomfattende, medlemsstyrt og politisk uavhengig organisasjon som fremmer seniorenes interesser, rettigheter og behov i Norge. Seniorsaken Bærum er et av de største lokallagene.

Per Nygaard-Østby brenner for å få flest mulig oppegående seniorer til å forstå betydningen av at seniorene opptrer som en gruppe for å fremme sin rettmessige plass i samfunnet.

Vi er ca. 820.000 seniorer på landsbasis, hvilket utgjør en betydelig, meningsberettiget gruppe i samfunnet, sier Per Nygaard-Østby.

Problemet er at beslutningstagerne på lokalt og nasjonalt plan stort sett er mellom 30 og 60 år, hvilket synes å resultere i den allmenne oppfatning at seniorene utgjør en belastning i samfunnet.

Også i media fremstilles eldre som en stor belastning. Dette er en trist feiloppfatning. Seniorene utgjør en betydelig del av forbrukerne. De etterspør varer og tjenester på lik linje med alle andre grupper i samfunnet og bidrar derved betydelig til bruttonasjonalproduktet.

Til og med sykehjemsbeboere skaper arbeidsplasser og disse blir i høy grad delfinansiert ved brukerbetaling – særlig av personer med høyere inntekt og formue.

Pensjonene som utbetales kan ikke betraktes som en utgift for samfunnet, for dette er en tilbakebetaling av midler som er oppspart gjennom et langt yrkesliv. At politikerne har besluttet å bruke pensjonistenes oppsparte penger på andre formål og har valgt å finansiere pensjonene over det løpende budsjett, kan ikke lastes seniorene.

Seniorer bidrar med 120 milliarder kroner gjennom skatter og avgifter og forbruk pr. år. I tillegg utgjør seniorenes verdiskaping i samfunnet gjennom frivillighet i størrelsesorden 25 milliarder kroner pr. år (da er ikke innsatsen til familien eller andre pårørende tatt med). Frivillige arbeidstimer fra heltidspensjonister representerer ca. 50.000 årsverk. Dette er tilsvarende antall årsverk innen fiske- eller jord- og skogbruk.

«Uten seniorene stopper Norge», sies det. Det utsagnet er det nok mye sant i, mener lederen for Seniorsaken Bærum.

Han håper at flere og flere av Bærums seniorer ser behovet for og nytteverdien av å være med å støtte Seniorsakens arbeid fordi det er svært viktig å vise både Bærum kommune og politikerne på Stortinget at seniorer er en oppegående gruppe som forventer å bli vurdert som en viktig ressurs for samfunnet – både nasjonalt og lokalt.