Protokoll fra årsmøtet 2017

Møtet ble avholdt på Gjønnes Gård, Gml. Ringeriksvei 56, Bekkestua.

Møtet startet kl. 1920.

Fra styret i Seniorsaken Bærum møtte:

Per Nygaard-Østby, Svein Sørlie, Jon Rogstad, Marianne Arnesen og Jorunn Bakken Christensen.
Anne-Lisa Clausen og Kari Vollestad hadde meldt forfall.

I tillegg til styrepresentantene var 10 medlemmer tilstedeværende da årsmøtet startet.

Dagsorden for møtet:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent pluss minst en person til å undertegne protokoll – i tillegg til møteleder
 3. Godkjenne årsberetning, regnskap og budsjett
 4. Vedta handlingsplan for 2017
 5. Behandle aktuelle innkomne saker
 6. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og medlemmer til valgkomité

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden ble opplest.  Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder, referent og en person til å undertegne protokollen i tillegg til møteleder

Per Nygaard-Østbye ble foreslått og valgt til møteleder.

Svein Sørlie ble foreslått og valgt til referent.

Dag Dæhlin ble valgt til å undertegne protokollen i tillegg til møteleder.

3. Godkjenne årsberetning, regnskap og budsjett

Styreleder gikk gjennom årsberetning, regnskap for 2016 og budsjett for 2017.

Det ble opplyst at regnskapet er gjennomgått og godkjent av administrasjonen i Seniorsaken sentralt.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

Følg lenke for å lese årsrapport, regnskap og budsjett.

4. Vedta handlingsplanen for 2016

Handlingsplanen for 2017-2018 ble fremlagt og enstemmig vedtatt.

Det ble fremsatt forslag om at styret bruker Budstikka mer aktivt for å profilere Seniorsaken Bærum.

Se handlingsplanen her.

5. Behandle innkomne saker

Det var ikke kommet inn saker til behandling

6. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og medlemmer til valgkomiteen

Det ble opplyst at valgperiode for tillitsverv i organisasjonen er to (2) år

Følgende personer var på valg:

 • Per Nygaard-Østby
 • Jorunn Bakken Christensen
 • Kari Vollestad
 • Anne-Lisa Clausen

Valget ble gjennomført med følgende resultat:

 • Per Nygaard-Østby ble gjenvalgt som leder
 • Anne Lisa Clausen ble valgt som styremedlem
 • Jorunn Bakken Christensen ble valgt som varamedlem

Alle valg var enstemmige.

Kari Vollestad ønsket ikke gjenvalg og trer ut av styret.

Med unntak av styreleder, som er direkte valgt, konstituerer styret seg selv.  Det ble opplyst at dette vil skje i et styremøte umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet.

Etter valget og det etterfølgende konstituerende styremøtet har styret i Seniorsaken Bærum følgende sammensetning og fordeling av roller:

 • Per Nygaard-Østby, leder (på valg i 2019)
 • Svein Sørlie, styremedlem/ nestleder (på valg i 2018)
 • Anne-Lisa Clausen, styremedlem/ sekretær (på valg i 2019)
 • Marianne Arnesen, styremedlem/ kasserer (på valg i 2018)
 • Jon Rogstad, styremedlem (på valg i 2018)
 • Jorunn Bakken Christensen, varamedlem (på valg i 2019)

Styret informerte at Seniorsaken Bærum også i 2017 vil benytte Seniorsaken sentralt som revisor for regnskapet. Inntil videre vil styrets medlemmer fungere som valgkomite.

Møtet ble avsluttet ved at leder Per Nygaard-Østby takket Kari Vollestad for hennes innsats i styret.