Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Seniorsaken Asker 26.4.2017

Protokoll ekstraordinært Årsmøte for Seniorsaken Asker

26.4.2017 kl. 14:00 på Hasselbakken i Asker.

Det ekstraordinære årsmøtet ble åpnet av styreleder Ole Bjørn Andersen, som ønsket velkommen.

Til stede var 7 medlemmer av Seniorsaken og 1 ikke-medlem.

Dagsorden

 1. Godkjenne innkalling
 2. Godkjenne dagsorden
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av styreleder
 6. Sammenslutning med et annet lokallag
 7. Oppløsning av lokallag Seniorsaken Asker

Hvis årsmøtet velger en styreleder under pkt. 5., faller pkt. 6. og 7. bort.

Referat

 1. Innkallingen ble enstemmig godkjent.
 2. Dagsorden ble enstemmig godkjent.
 3. Til møteleder ble valgt Ole Bjørn Andersen.
 4. Som referent ble valgt Ole Bjørn Andersen.
 5. Det var ingen kandidat til posten som styreleder.
 6. Møteleder orienterte om bakgrunnen for å avholde et ekstraordinært årsmøte, om problemstillingene og om løsningsmulighetene:Det har ikke vart mulig å finne en person som vil påta seg jobben som styreleder.Mulighetene var da å finne en brukbar løsning så laget kan fortsette driften uten leder, eller slutte oss sammen med Bærum, eller oppløse laget.Styret ønsket til det siste å unngå å oppløse laget, det var den dårligste løsningen.

  Løsningen som vi hadde overveid og diskutert med Bærum om en sammenslutning av de to lagene har vist seg å være vanskelig, ikke på grunn av uvilje fra noen av partene, men på grunn av at det tenkte stor-laget ville bli på ca. 900 medlemmer, hvilket er et meget stort lokallag i Seniorsakensammenheng.

  Det kan bli vanskelig å administrere. Løsningen med Bærum hadde vi som en mulighet, men gikk bort fra den.

  Styret er landet på et annet forslag. Det er tre styremedlemmer fra det 2016-styret som har sagt seg villig til å fortsette. De tre utgjør ikke et fullverdig styre, da ingen av dem kan påta seg å være styreleder på grunn av andre krevende forpliktelser. For å Iøse floken har styret inngått en avtale med Seniorsakens administrasjon ved Generalsekretæren om at Asker-laget fortsetter
  med de nevnte tre styremedlemmer i en overgangsperiode, under administrasjon av Seniorsaken sentralt.

  De tre som er i styret ble valgt på det ordinære årsmøtet i mars, og er:

 • Axel Wannag
 • Jørg Kempf
 • lnge Johanne Arnet, vara

 

Vedtak

Det ekstraordinære årsmøtet vedtar at Asker-laget fortsetter under administrasjon og med administrativ støtte av Seniorsakens kontor. Styret består av Axel Wannag, Jørg Kempf og lnge Johanne Arnet, vara.

Vedtatt med 6 stemmer for og 1 imot.

Heretter takket leder for et konstruktivt møte og ønsket vel hjem.

Ole Bjørn Andersen
Referent

Vedlegg: Protokoll ekstraordinært årsmøte (pdf)