Referat fra temamøte 6. april 2017

«Sykehjem bra, men hjemme best?»

– var spørsmålet som ble stilt på Seniorsaken Bærums temamøte av styreleder i Pårørendealliansen Anita Vatland.

De fleste kommuner idag har som målsetting at pleie- og omsorgstrengende, gjennom hjelp til selvhjelp, skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.  Dette har konsekvenser for de pårørende som ofte må fylle gapet mellom det hjemmetjensten tilbyr av hjelp og det den pleie- og omsorgstrengende faktisk har behov for.

Med utgangspunkt i bl.a. den pårørendeundersøkelsen som Pårørendealliansen gjennomførte i 2016, orienterte Anita Vatland om hva det betyr for eldre og deres pårørende at kommunene nå satser så sterkt på hjemmebasert pleie- og omsorg.

Noen punkter fra Anitas interessante og engasjerende foredrag:

 • Nedbyggingen av sykehjemstilbudet er en (politisk) villet utvikling – og er økonomisk motivert
  (en sykehjemsplass koster fra 600 000 til 1,5 mill. per år).
 • I praksis betyr dette at stadig sykere mennesker vil være hjemmeboende.  Omfattende støtte og veiledning av den pleie- og omsorgstrengende samt deres pårørende er nødvendig da hjemmet blir et sykehus/ sykehjem – også med medisinsk utstyr.
 • Samhandlingen mellom spesialhelsetjenestens tilbud og hjemmesykepleiens tilbud er ofte mangelfull.
 • Koordineringen mellom kommunens ulike tjenestetilbud kan være dårlig og krever at de pleie- og omsorgstrengende og deres pårørende må forholde seg til flere (mange) saksbehandlere.  ‘
 • Kontinuitet er ofte fraværende og mange opplever kommunikasjonen med kommunen som både tidkrevende og utmattende.
 • Omdanning av sykehjemtilbudet til omsorgsboliger gir ofte «hull» i omsorgstilbudet og kan medføre betydelige økonomiske belastninger for enkelte.
 • Holdningen i mange kommuner er: «Hvor lite kan vi gi deg?»  Dette må snus til: «Hva er riktig hjelp for dere nå – og fremover?

Et utilstrekkelig pleie- og omsorgstilbud kan føre til at den pårørende blir neste pasient.  Anita Vatland gav følgende råd til pårørende:

 • Pass på deg selv – ta imot hjelp.
 • Si fra hva du kan og vil – og hva du IKKE kan og vil.
 • Det finnes ingen brukermanual – ingen andre vet hvordan du/ dere har det.
 • Vær tydelig i din kommunikasjon med kommunen – og andre.
 • Be om en fast kontaktperson når det er mulig.
 • Skriv referater fra møter.
 • Be helsepersonell og andre om å lytte til deg/ dere.
 • Vær tøff – eller alliér deg med noen som er det!

Med andre ord: «Pass på at du blir en fornybar ressurs – IKKE gå tom!»

Se Anita Vatlands presentasjon her.

Noen nyttige lenker: