Årets første medlemsmøte ble avholdt tirsdag 6. februar

Vårt første medlemsmøte i 2018 hadde godt fremmøte. Som program hadde vi denne gangen Seniorboliger i Bærum, muligheter og kommunal interesse.

Bente Holt Håkonsen og Jan Petter Håkonsen fra Holt Eiendom presenterte to av sine prosjekter for seniorboliger i Bærum. De fremla også sine erfaringer og opplevelser som utbyggere i sin kontakt med Bærumspolitikkerne.

Bente mente at de hadde gode prosjekter som ville kunne glede mange seniorer, men satt igjen med en følelse av at politikkerne så på Holt Eiendom som utbygger og profitør. Dette gjør kommunikasjonen med politikkerne veldig vanskelig synes hun og appelerte til et mer aktivt engasjement fra Senior Norge Bærum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun fremholdt at politikkerne er helt opphengt i knutepunktutbygging og kulturlandskap. Dette er enormt kostnadsdrivende og bidrar til at det ikke er mulig å bygge seniorboliger til overkommelige priser. Holt Eiendom har lagt sine prosjekter utenom kuntepunktene og i områder som skåner kulturlandskap. Fremtidens kommunikasjonstilbud vil gjennomgå en revolusjon og det må derfor kunne forventes at selv områder som i dag vurderes som usentrale vil bli vurdert anderledes om kort tid.

Eldrebølgen, eller ”vedvarende høyvann” (Aftenposten 10.11.17)                                                                                    forventes å slå inn over Bærum kommune mot 2022.

Antall eldre over 80 år vil øke kraftig. Kommunen mener de vil stå overfor en stor økning i antall mennesker som har behov for pleie-  og omsorgstjenester, samtidig som antall personer i yrkesaktiv alder blir færre.” Befolkningen i Bærum her, statistisk sett, en relativt god helsesituasjon i seniorgenerasjonen, sammenlignet med landet forøvrig. Ikke desto mindre er det viktig at kommunen tenker seniorboligplanlegning nå for å kunne møte bølgen som kulminerer i 2022.

Kommunen synes ikke, pr. i dag, å ha oversikt over eller kan svare på følgende:

– Hvor mange eldre blir det fremover (I kommunen som helhet og i lokalmiljøene)?

– Er det nok tilpassede boliger (I kommunen som helhet og i lokalmiljøene)?

– Hvor vil de eldre bo og hvor er det best at de bor?

– Hva mener de som skal serve dem (hjemmesykepleien)?

– Vil alle til knutepunkt og har de råd til det, eller bør det etableres alternativer i lokalmiljøene?

– Er det bra at de eldre blir boende i dårlig tilrettelagte boliger eller trengs eneboligene og rekkehusene til barnefamilier?

– Er det mange private innspill som svarer på kommunens uttalte behov for hjelp til å dekke dette behovet og hvordan

samhandles denne utfordringen?

– Hvis ikke private kommer på banen, klarer kommunen å serve de eldre og har den råd til å avhjelpe alle de som

ikke klarer seg hjemme pga dårlig tilpasset bolig?

Den etterfølgende diskusjonen gå et tydelig inntrykk av at dette intersserte tilhørerne veldig og at det var et sterkt engasjement for saken.

Dette blir det definitivt mer ut av. Det er også å håpe at politikkerne ser skriften på veggen og ønsker å gjøre noe med det og få seniorboliger med i planlegningsprossessen.