Eldredagen 1 oktober 2018 – i Asker

Det er fint med en eldredag 1 oktober, men det er hva de styrende partiene og kommunen gjør de andre 364 dagene for de eldre som teller mest.

Så hvordan står det til og hva burde vi eldre i Asker kunne forvente av kommunen vår i resten av 2018 og 2019?

For det første er de eldre ikke representert i forhold til sitt antall i styringen av kommunen vår. Dette er de politiske partienes ansvar i nominasjonsprosessen for 2019 og det er ikke for mye forlangt at partiene sørger for en noenlunde jevn fordeling med alle aldersgrupper representert. Først da kan vi regne med at alle aldersgruppers spesielle behov vil komme frem i diskusjonene om kommunenes forskjellig saker. Det er problematisk at enkelte aldersgrupper er underrepresentert i styre og stell.

For det andre er vi usikre på kommunens tenking og planlegging av fremtidens eldreomsorg. «Sykehjemsplass når du trenger det» er et fint slagord, men heller ikke mer. For en stund siden var det en 14 stykker på ventelisten. Hvor mange er det nå? Og det viktigste er hvordan kommunen planlegge for fremtiden når vi blir ennå flere omsorgstrengende eldre? De fleste av disse vil være de av oss som blir demente. Asker har et demensteam som arbeider bra, men har teamet nok ressurser i dag og sikkerhet for at det vil få tilført nok ressurser ettersom behovet melder seg? For det vil det. Vi har ikke sett at Asker har en demensplan for å møte denne oppgaven.

Helse- og Omsorgsdepartementets Stortingsmelding «Leve hele Livet» fremhever at vi må sikre kvaliteten av de eldres liv også før de blir så hjelpetrengende at de trenger sykehjemsplass. Meldingen fremhever risikoforhold for dårlig livskvalitet som ensomhet som ofte fører til dårlig ernæring og tilbaketrekking fra samfunnet. Kan vi finne boformer som kan motvirke dette? Det er ganske mange «tanker i tiden» om disse forholdene blant annet nylig beskrevet av Pensjonistpartiet i Asker i Budstikka. Vi trenger å utvikle boformer som i motsetning til de enkeltleilighetene i blokker som bygges nå, kombinerer det å bo med å være så i nærheten av fellesskapet at de eldre ensomme «ledes» inn i dette fellesskapet nærmest så snart de går ut av sin egen leilighet. Senior Norge, Asker vil utfordre kommunen på å gå i front her og starte prosjekter hvor eldreomsorg og boligutbygging knyttes sammen.

Slik det er nå bygger vi enkeltleiligheter som kan utvikle seg til «ensomhetsfengsler» for mange av oss. Det vil etter hvert bli meget dyrt for kommunen å skulle drive hjemmehjelp for beboerne her. En kan si at vi bygger oss til kommuneøkonomiske problemer for fremtiden. Alternativet er å samle de eldre i funksjonelle boligstrukturer som vil være en del av løsningen på fremtidens eldreomsorg. Asker utfordres til å finne disse bostrukturene i samskaping med kommunens eldre. Når ser vi kommunens initiativ?