Protokoll fra årsmøtet 2018

Møtet ble avholdt i Sandvika Seniorsenter, Kommunegården i Sandvika. Møtet startet

kl. 19:30.

Fra styret møtte Per Nygaard-Østby, leder og Marianne Arnesen, Styremedlem og kasserer. Jorunn Bakken Christensen, Anne-Lisa Clausen, Svein Sørlie og Jon Rogstad hadde meldt forfall.

I tillegg til styremedlemmene var 8 medlemmer tilstede på årsmøtet.

Dagsorden for møtet

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder og referent pluss minst en person til å undertegne protokoll, i tillegg til møteleder og referent.
 3. Godkjenne årsberetning, regnskap og budsjett.
 4. Vedta handlingsplan for året 2018.
 5. Behandle aktuelle innkomne saker.
 6. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og medlemmer til valgkomité.

Valgperiode for tillitsverv i organisasjonen er to (2) år.

På valg er Marianne Arnesen, Svein Sørlie og Jon Rogstad.

Styret fungerer som valgkomité.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden ble opplest og innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder, referent og en til å undertegne protokollen i tillegg til møteleder og referent

Per Nygaaard-Østby ble foreslått og valgt til møteleder. Marianne Arnesen ble foreslått og valgt til referent.

Anni Svensen ble foreslått og valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenne årsberetning, regnskap og budsjett

Styreleder gjennomgikk årsberetning, regnskap for 2017 og budsjett for 2018. Det ble opplyst at regnskapet var gjennomgått og godkjent av administrasjonen i Senior Norge sentralt.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

4. Vedta handlingsplan for 2018

Handlingsplanen for 2018 ble fremlagt og enstemmig godkjent.

5. Behandle innkomne saker

Det var ikke kommet inn saker til behandling.

6. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisor

Det ble opplyst at valgperioden for tillitsverv i organisasjonen er to (2) år.

Følgende personer var på valg:

 • Svein Sørlie
 • Marianne Arnesen, styremedlem og kasserer
 • Jon Rogstad, varamedlem til styret

Valget ble gjennomført med følgende resultat:

 • Svein Sørlie gjenvalgt som styremedlem
 • Marianne Arnesen gjenvalgt som styremedlem
 • Jon Rogstad ble valgt som varamedlem til styret.

Alle valg var enstemmige.

Med unntak av styreleder, som er direkte valgt, konstituerer styret seg selv.

Det ble opplyst at dette vil skje i neste styremøte.

Etter valget og det etterfølgende konstituerende styremøtet har styret i Senior Norge Bærum følgende sammensetning:

 • Per Nygaard-Østby, leder (på valg i 2019)
 • Svein Sørlie, nestleder (på valg i 2020)
 • Marianne Arnesen, styremedlem og kasserer (på valg i 2020)
 • Anne-Lisa Clausen, styremdlem (på valg i 2019)
 • Jorunn Bakken Christensen, varamedlem (på valg i 2019)
 • Jon Rogstad, varamedlem (på valg i 2020)

Styret informerte om at Senior Norge Bærum vil bruke Senior Norge sentralt som revisor.

Inntil videre vil styret fungere som valgkomité.

Møtet ble avsluttet kl. 20:30.

Bærum, 20. mars 2018