Årsmøtedokumenter

Nedenunder følger årsmøtedokumentene:

Dagsorden for årsmøtet 12. mars 2019

  1. Godkjenne innkalling og dagsorden
  1. Valg av møteleder og referent pluss minst en person til å undertegne protokoll – i tillegg til møteleder
  1. Godkjenne årsberetning og regnskap. Budsjett for 2019 er ikke aktuelt
  1. Vedta handlingsplan for året 2019
  1. Behandle aktuelle innkomne saker
  1. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor (BA5) og medlemmer til valgkomité

     Valgperiode for tillitsverv i organisasjonen er to – 2 – år. 

På valg er i 2019:

PN-Ø (leder) tar ikke gjenvalg, A-LC (styremedlem) tar ikke gjenvalg, JBC  (varamedlem) tar ikke gjenvalg

Følgende er på valg i I 2020: Svein Sørlie (nestleder), Marianne Arnesen (styremedlem og kasserer), Jorunn Bakken Christensen (varamedlem), Jon Rogstad (varamedlem)

Årsberetning

2018

Styrets sammensetning

Leder: Per Nygaard-Østby, Nestleder: Svein Sørlie

Styremedlemmer: Anne-Lisa Clausen, Marianne Arnesen, kasserer,

Varamedlemmer:

Jorunn Bakken Christensen, Jon Rogstad

Revisor: Senior Norge sentralt

Styrets arbeid

Styremøter: Det er avholdt 3 styremøter i perioden. Saker til behandling har vært strategiplan og prioriteringer, regnskapsrutiner, medlemsregister, medlemspleie og  medlemsmøter.

Styret har også vært representert ved Senior Norges årsmøte og ledermøte.

Hjemmesiden:

Lokallagets hjemmeside har vært i jevnlig bruk av styret. Siden er blitt løpende oppdatert med informasjon om lokallagets aktiviteter og møter. Det synes dog å være problematisk at den ikke leses veldig aktivt av medlemmene. 

Det ble også opprettet en Facebook-side i 2017 som tenkes brukt til mer lokal, uformell informasjon hvor medlemmene kan legge ut egen informasjon om aktiviteter eller forespørsler om ting av interesse.

Økonomi

Medlemstallet pr. 31.12.18 er 507 medlemmer mot 480 pr. 31.12.2015. Lokallaget mottok ikke bidrag fra BA5 i 2018.For øvrig vises til vedlagte regnskap.

Handlingsplan for 2019

1. Senior Norge Bærum legges i dvale grunnet mangel på egnet møtelokale og mangel på styremedlemmer. Det etableres, i steden, 3 prosjektgrupper som skal arbeide med følgende saker:

– Velferd for eldre – «hjemme alene 80»

– Kjøpekraften – underreguleringsproblematikken

– Eldrebølgen som sliter ut statskassen

2. Arbeide for å få inn en representant i Eldrerådet.

3. Fortsatt kommunikasjon med medlemmene søkes opprettholdt gjennom nettside og mailkorrespondanse.