Handlingsplan for 2021 til orientering

Handlingsplan Senior Norge Asker og Bærum 2021

Senior Norge Asker og Bærum gikk sammen til ett felles lokallag på ekstraordinært årsmøte 17. desember 2020. Det ble valgt et felles styre med følgende sammensetning: Gunnar Tveiten (leder), Per Nygaard-Østby (nestleder), Marianne Arnesen (kasserer), Jon Rogstad, Axel Wannag (begge styremedlemmer).  Styremedlem Ingjerd Kvalvaag Flæte trakk seg fra styret 30.01.2021.

Styret diskuterte på styremøte 05.01.2021 rammer og hovedpillarer i en lokal handlingsplan for 2021. Budsjettmessige konsekvenser av handlingsplanen vil bli avklart når rammer for overføringene sentralt fra foreligger i løpet av mars 2021.  

 1. BEKJEMPE ALDERSDISKRIMINERING
  1. Bekjempe aldersbegrensning når det gjelder rett til helsehjelp 
  2. Bedre tannhelse for eldre 
  3. Bedre og mer tilgjengelige helse- og omsorgstjenester for pleietrengende og syke eldre      
 1. FLERE OG BEDRE BOLIGER FOR ELDRE
 1. Flere og mer sentrumsnære tilrettelagte boliger for eldre. 
 2. Kommuneplanlegging og boligutvikling på eldres premisser 
 3. Følge opp kommuneplan for Bærum 2017 – 2035. 
 4. Innspill til Temaplan for eldre i Asker
 5. Samarbeide med aktuelle boligutviklere som vil bygge «Nye boformer for eldre».  
 1. MER ALDERSVENNLIGE OG TILGJENGELIGE KOMMUNER
  1. Styrke pårørendes situasjon og medinnflytelse 
  2. Samarbeid med Demensforeningen 
  3. Styrke rettssikkerhet og forvarlighet i helse og omsorg
  4. Samarbeid med Pensjonistuniversitetet om demensomsorgen
  5. Styrke lokalsykehusfunksjoner, herunder tilgang til spesialisthelsetjenesten (Bærum sykehus)
  6. Starte debatten om innholdet i «forsvarlighet» i omsorgen. Slik det er nå er «forsvarlighet» et «strikkbegrep» som kan tøyes meget langt, siden det er koplet opp til ressurser. ( altså: ingen ressurser = alt er forsvarlig). 
  7. Digitalisering og velferdsteknologi, sikre individuelle rettigheter og opplæring til ikke-digitale
  8. Sikre at velferdsteknologi ikke misbrukes samtidig som vi fremmer at den brukes i fullt mon for de pasientene de forskjellige teknologiene passer for. 
  9. Styrke personlig assistent- ordningen
  10. Gjennomføre Sklisikkert Asker og Bærum. Årlig satsing.
  11. Fokus på rollen til frivillige i eldreomsorgen
  12. Planlegge aktiviteter Frivillighetsåret 2022
  13. Ha god kontakt med Røde Kors besøksvenner, Norske Kvinners sanitetsforening
 1. ØKE MEDINNFLYTELSE I LOKALE FOLKEVALGTE ORGANER
  1. Styrke eldrerådsarbeidet
  2. Innarbeide rutiner for å forberede og oppsummere eldrerådssakene
  3. Kurs/konferanse for eldrerådsmedlemmer i Viken
  4. Etablere uavhengige (press)arbeidsgrupper
  5. Arrangere høringer Temaplan for eldre Asker
 1. BEDRE SYNLIGHET I DEN OFFENTLIGE DEBATTEN OG MEDIA
  1. Forbedre FB-sider og nettside
  2. Øke synlighet i Bæringen og Askermagasinet
  3. Ha kapasitet til raskt å kunne svare/følge opp innlegg i Budstikka og R&Havis når det passer. 
 1. ORGANISASJONS-BYGGING OG MEDLEMSVERVING 
  1. Gjennomføre kampanje for medlemsverving 

Senior Norge Asker og Bærum har som prioritet 1 å øke medlemstallet. Dette vil vi arbeide på ved å synliggjøre Senior Norge i både Asker og Bærum, så alle seniorer vet hva Senior Norge står for.

Senior Norge Asker og Bærum vil på lokalt plan følge opp Senior Norges fanesaker om alders- og yrkesdiskriminering, styrking av eldrerådene, seniorboliger og helse og omsorg.

Senior Norge Asker og Bærum vil avholde månedlige styremøter.

Senior Norge Asker og Bærum vil avholde medlems- og åpne debattmøter, så ofte som dette er praktisk og økonomisk mulig, enten på egen hånd eller i samarbeid med relevante organisasjoner/foreninger. 

Senior Norge Asker og Bærum vil intensivere samarbeidet med Asker og Bærum kommuner, herunder følge opp kommunens arbeid i eldresaker, og samarbeide med eldrerådet.