Kvartalsinfo 2 2021

Dette er vår andre medlemsinformasjon i 2021. Asker og Bærum lokallag ønsker å opprettholde kontakten med medlemmene gjennom vårt Medlemsinfo som vi publiserer en gang i kvartalet. Her forsøker vi å bringe relevant og aktuelt stoff.

Vi oppfordrer også medlemmene til å bidra med ytringer og meninger som kan komme på trykk her i Medlemsinfo og på nettsiden som blir oppdatert. Vår Facebookside vil etter hvert også bli aktivert.

Senior Norge

  • synliggjør seniorenes ressurser i samfunnet
  • bekjemper all form for diskriminering og forskjellsbehandling av seniorer
  • ivaretar seniorenes rettigheter og behov

Husk at du som senior har en viktig rolle i samfunnet og at du hver dag, når du står opp bør tenke gjennom hva du kan bidra med i dag til beste for deg selv, dine omgivelser og samfunnet.

Styrelederens spalte

Gunnar Tveiten styreleder Senior Norge Asker og Bærum
Gunnar Tveiten – styreleder

Kjære medlemmer,

Det er en glede å kunne bidra med en hilsen til dere alle gjennom denne spalten i våre medlemsinfoer.

11. mars ble det avholdt ordinært årsmøte. I tillegg til de formelle punktene på dagsordenen ble det også vedtatt en handlingsplan. Denne og referatet fra årsmøtet kan sees her på nettsiden.

Vi ønsker å intensivere vårt samarbeide med Asker og Bærum kommuner, særlig kommunenes arbeid med eldresaker og eldrerådsarbeide.

Vi besluttet også å bli med i Venneforeningen av Bærum Sykehus.

Vi har nå levd med «koronaen» i et år, og vi trenger alle en opptur selv om det fortsatt vil gå noen måneder hvor vi er nødt til å leve med de tiltakene vi har. Derfor gleder vi oss seg over at man endelig er i gang med vaksineringen.

Senior Norge Asker og Bærum vil avholde medlems- og åpne debattmøter, så ofte som dette er praktisk og økonomisk mulig, enten på egen hånd eller i samarbeid med relevante organisasjoner/foreninger.

Det arbeides med å styrke synlighet på digitale plattformer og i media. I tillegg til vår nettside er det opprettet en Facebookside, AogBSenior, som er ment som en kommunikasjonskanal med og for medlemmene. Her kan alle legge inn innlegg, meninger og ønsker.

På vegne av styret ønskes alle medlemmer en riktig god påske!


Senior Norges vervekampanje

Alle organisasjoner sliter for tiden med medlemsvolumet. I Senior Norge er det delvis naturlig avgang og delvis manglende interesse for organisasjonsarbeid som gjør at mange ikke ser noe poeng i å engasjere seg.

Da medlemstallet er svært avgjørende for organisasjonens innflytelse i samfunnsdebatten arbeides det intenst for å forsøke å nå seniorene og få dem til å forstå betydningen av en sterk organisasjons som kan tale deres sak.

Senior Norge har derfor startet en kampanje hvor medlemmene oppfordres til å bli aktive ververe.

De som melder seg som ververe vil motta en godtgjørelse pr. vervet medlem etter følgende skala:

  1. år mottar ververen 50% av årsavgiften på kr 390.- for enkelt medlem og kr 490,- for familiemedlemskap
  2. år mottar ververen 25% av kontingenten. Denne godtgjørelsen løper så lenge det vervede medlemmet betaler kontingent.

Vi håper derfor at du ser betydningen av å gjøre en innsats og melder deg som verver. Dette gjør du ved henvendelse til Asker og Bærum  lokallag. Du vil få all nødvendig informasjon når du melder deg. Kontakt et av styremedlemmene for dette.

Du vil bidra til å skape et godt og aktivt seniormiljø som vil kunne ha betydelig påvirkning på ditt seniorliv.


Et alvorlig demokratisk problem

Den krevende omstillingen i samfunnet skaper behov for kunnskap, kompetanse og erfaring. Det har seniorene til fulle. Fortsatt går seniorene ut på dato i vårt samfunn, mens i andre kulturer ansees de som en resurs.

Historieløshet er mye av årsaken til at det taes så mange dårlige beslutninger i samfunnet. Det meste har vært forsøkt før, men det kjenner «ungdommen» ikke til og gjentar derfor feilen.

På Stortinget i dag er gjennomsnittsalderen 45 år og det finnes kun en representant eldre enn 60 år. Dette til tross for at det finnes ca. 1,6 millioner stemmeberettigede over 55 år. Stadig flere yngre tar beslutninger på vegne av stadig flere eldre, det er et alvorlig demokratisk problem.

Derfor er det ønskelig at flere seniorer er villige til å ta verv og å delta i samfunnsdebatten for å bidra til en mer balansert samfunnsdebatt enn den vi har i dag.

Agnete Tjærandsen
Agnete Tjærandsen

Seniorene blir stadig oftere brukt som salderingspost i dagens strenge økonomiske prioriteringsdebatt. Dette bør det bli en slutt på. Det er kun mulig ved at vi alle engasjerer oss i denne debatten.

Parolen for høstens valg er derfor «Stem på en Senior».

Agnethe Tjærandsen er et godt eksempel på en seniorpolitiker som har bidratt i betydelig grad i lokalpolitikken, også som vara til Stortinget. Hun sitter i styret i Senior Norge og har også fungert som styreleder.


Eldrerådene i Asker, Bærum og Viken

Tall og fakta om Viken

Asker og Bærum lokallag er godt representert i disse Eldrerådene. I Asker eldreråd sitter Axel Wannag som vararepresentant, i Bærum eldreråd sitter Jon Rogstad og i Viken eldreråd sitter Anne-Lisa Clausen på våre vegne.

Eldrerådene har til nå stort sett fungert som sandpåstøere på kommunestyrenes beslutninger. Dette har vist seg å være lite givende for oss seniorer da eldrerådene hittil synes å ha hatt liten innflytelse på beslutningsprosessene. Våre representanter  har ambisjonen om å sørge for at eldrådene blir mer delaktige i saksforberedelser og beslutningsprossessene. Det arbeides også med å lage en samarbeidsgruppe bestående av alle Senior Norges representanter i landets eldreråd.

For tiden arbeides det med følgende saker:

Aktiv i Viken 2021-2022

Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle.

Viken som antidiskriminerende sone

Bakgrunn for saken er at Viken fylkesting ønsker å erklære Viken fylkeskommune som antidiskriminerende sone. Dette innebærer at:

a) Viken fylkeskommune praktiserer på alle nivåer nulltoleranse for enhver form for rasisme, diskriminering og trakassering.

b) Likestillings- og diskrimineringsloven ligger til grunn for alt arbeid i alle ledd i Viken fylkeskommune.

c) Opplevd og strukturell rasisme og diskriminering i Viken fylkeskommunes virksomhet og i våre tjenester, arbeidsplasser, skoler og andre møteplasser kartlegges og møtes med tiltak.

Partnerskapsavtaler med kommunene

Det er etablert et system for samarbeid mellom de ulike kommunene og fylket. Felles muligheter og utfordringer vektlegges.

Digitalisering av hjelpemiddelområdet

En egen arbeidsgruppe i regi av Viken Eldreråd vil bli igangsatt knyttet opp til digitaliseringsproblematikk og eldre. Det er kjent at det er store problemer med kunnskap og digitale løsninger blant eldre.

Norge trenger seniorkrefter

For at Senior Norge skal ha tyngde i sitt arbeid er det vesentlig at vi har et medlemstall som gir tyngde i forhandlingene med stat og kommune. Du har derfor en viktig oppgave: Spre budskapet og verv flere medlemmer! Bidra til å skape entusiasme for eldresaken og ditt og andre seniorers ve og vel.

Sammen står vi betydelig sterkere enn hver for oss. Det er ikke nok å klage i sosiale lag på samfunnsutviklingen. Vi må ta mer aktiv del i debatten og påvirke politiske beslutninger slik at disse også hensyntar våre behov og ønsker.

Seniorene har mye å være stolte av. De er gull verdt for samfunnet!

Hvert år representerer seniorer over 60 år:

  • Frivillig innsats verdt 25 milliarder kroner
  • 120 milliarder gjennom skatter og avgifter
  • 50 000 frivillige årsverk

Tallene inkluderer ikke pårørendes innsats i familiær eldrepleie og pass av barnebarn. Denne tilsvarer 110 000 årsverk og sparer samfunnet for ca. 40 milliarder kroner årlig. Hadde seniorene ”streiket” ville Helse-Norge stoppet!

Senior Norge ønsker å synliggjøre alle seniorer som en ressurs som går fra å være yrkesaktive til å bli samfunnsaktive. Sjansene for å lykkes med dette er at hvert enkelt medlem ser betydningen av sin rolle og bidrar aktivt til å fremme dette målet.

Møtevirksomheten under Covid-19

Grunnet Coronasituasjonen er Asker og Bærums lokallag fortsatt uten muligheter til å arrangere fysiske møter.

Vi vil arrangere møter igjen så snart mulighetene er tilsted og vil holde medlemmene løpende oppdatert på saken.

Mer følger i neste nummer.

Ta gjerne kontakt med styret. Bidrag og innlegg fra medlemmene vil bli høyt verdsatt!