Årsrapport og regnskap for 2022

ÅRSMELDING FOR 2022

  1. Årsmøte 2022

Ordinært årsmøte ble avholdt 10. mars 2022 i lokalene til Asker innbyggertorg. Etter åpning av møtet, orienterte Jon Rogstad, daglig leder i Senior Norge, om arbeidet sentralt med vekt på strategi og at SN er en interesseorganisasjon. Etter påfølgende debatt ble følgende handlingsplan vedtatt: 

– Seminar om tannhelse                                                                                                                         – Flere og bedre boformer for eldre                                                                                               – Temaplan «Leve hele livet»                                                                                                                                                     – Bekjempe aldersdiskriminering og vervekampanje

Styret ble gjenvalgt. Styret konstituerte seg selv. I inneværende periode har lokallaget fungert uten noen formell ledelse. 

  1. Møteaktivitet i 2022                                                                                              

Det er siden årsmøtet 10. mars 2022 avholdt 9 styremøter. Den utadrettede aktiviteten har dessverre ikke tatt seg opp igjen etter pandemien.  På tross av dette har vi greidd å holde virksomheten i lokallag og styre i gang. I tillegg har lokalgruppen av SN i Bærum hatt 5 arbeidsmøter i 2022. I Asker har lokalgruppen hatt mer sporadisk aktivitet. 

  1. Medlemsantall                                                                                                                        Ved årsskiftet 2022/2023 var antall medlemmer 416 betalende medlemmer.
  1. Lokallagets aktiviteter

Eksternt har det vært arbeidet med å øke synligheten på den lokalpolitiske arenaen gjennom arbeide med en rekke saker. 

  1. Situasjonen i eldreomsorgen i Asker og Bærum                                                                                            Vi har liten innsikt i hvordan forholdene egentlig er i eldreomsorgen. 

I Asker endte Temaplanen «Leve hele livet» opp med at kommunen sentralt ikke tok ansvar for å finne løsninger, men dyttet løsningsproblemet ned på de enkelte virksomhetene i omsorgssektoren. Vi vil be om virksomhetenes rapporter for 2022.

SN Asker og Bærums styrerepresentanter har også i inneværende år generelt vært involvert i arbeidet i Senior Norge Sentralt.

  1. Nye og trygge boformer for eldre                                                                                                         Det har vært arbeidet aktivt overfor kommunepolitikere og administrasjon både i Asker og Bærum med å sette nye trygge boformer for eldre på dagsorden.  Slike boformer kan gjøre det sikrere for eldre å kunne bo lenger hjemme selv når helsen svikter. Særlig interessant er «Kollen», et prosjekt for «ny trygg boform for eldre» på Grorudhaugen i Lommedalen.
  1. Sklisikkert Asker og Bærum                                                                                                                                      Kampanjen synes å bli mer innarbeidet. Rask tilslutning fra handelstanden denne gangen og en del flere «eldrestoler» å se.
  1. Mediaaktivitet

Representanter for styret i lokallaget har i perioden hatt en rekke innlegg i Budstikka.  

Det er sendt ut 3 digitale infoblad til medlemmene av SN i Asker og Bærum i 2022.

  1. Styrke arbeidet i og rundt eldrerådene                                                                                          SN Asker og Bærum har hatt representanter både i Bærum Eldreråd og i Viken fylkes Eldreråd. I Asker har vi hatt første vara til Eldrerådet. Det rapporteres jevnlig fra møtene til styremedlemmer og til SNs egen arbeidsgruppe som jobber med Senior Norges Eldrerådsrepresentanter i kommunene.

I styrkingen av arbeidet i og rundt Eldrerådene har vi påbegynt et arbeid hvor målet 

er en bedre synliggjøring av Eldrerådsarbeidet, ref samarbeidet med lokalavdelinger som også har medlemmer som sitter i lokale Eldreråd-råd i andre kommuner.

Dette er et arbeid hvor SN Asker og Bærum har dratt mye av lasset på vegne av hele organisasjonen.  Dette arbeidet er organisasjonen både sentralt og lokalt opptatt av å følge opp og videreutvikle. 

  1. Andre relevante aktiviteter/møter

Styremedlemmene har gjennom året deltatt i diverse webinarer og møter relevante for styrets arbeid.

CAN-senteret i Altea (Centro Assistencial Noruego) har i ca. 20 år vært et viktig rehabilitering og opptreningstilbud for befolkningen i både Asker og Bærum, slik at de som rammes av sykdom eller uhell blir bedre rustet til å mestre hverdagen.  Kommunedirektøren i Bærum kommune, som eier CAN, har imidlertid foreslått å avvikle driften. Senior Norge er motstander av nedleggelse og mener CAN-senteret er et unikt og velfungerende tilbud. Derfor arbeider Senior Norge med tiltak som kan muliggjør fortsatt full drift og videre utvikling i årene fremover.

Økonomi