Hvorfor engasjere seg i Senior Norge?

 • Senior Norge er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som driver påvirkningsarbeid overfor myndighetene og opinionen i et bredt spekter av saker som særlig omhandler seniorene og våre pensjonister.
 • Senior Norge, Pensjonistforbundet, LOP, Forsvarets Pensjonistforbund, LO, YS og UNIO har avtalefestet møterett med våre departementer og kan gjennom disse møtene gi råd, forslag og få drøftet aktuelle saker med de forskjellige statsråder blant annet om pensjon og prioriterte saker til kommende budsjettår. Møter med departementene skjer hele 4 ganger i året.
 • Senior Norge ønsker å få gjort noe med blant annet underkompensasjon av pensjon, sikre hensiktsmessige boformer for eldre, hindre nedbyggingen av antall sykesenger og institusjonsplasser, få fremmet urimeligheter rundt praktiserende aldersisme ovenfor de eldste yrkesaktive.
 • Senior Norge mener alle krefter må mobiliseres for å kunne møte de mange utfordringer som følger av den demografiske utviklingen kommende år. Vi jobber for å beholde dagens offentlige helse- og omsorgstjenester i et tett samarbeid med private aktører. Vi ønsker at private aktører som ivaretar de ansattes rettigheter og leverer tjenester til konkurranseriktige priser skal bidra til en styrking av fremtidens eldreomsorg. 
 • Senior Norge ønsker å løfte frem kvinner i Statsbudsjettene for 2024 og 2025 som forlot lønnet arbeide på grunn av omsorg for pårørende og barn. Senior Norge krever at denne gruppen må få godkjent pensjonspoeng for sitt viktige omsorgsarbeid.

Mange pensjonister utfordrer oss også på uttalelsen «Ja, men vi har det jo så bra!»

 • Senior Norges svar er: Skulle ikke nettopp det være en god grunn for å jobbe med å beholde noe av det gode liv inn i vår alderdom? 

Vi som føler at vi har det bra, er nettopp de rette til å støtte opp under dem som ikke har det så bra. 

I det etterfølgende vil vi utdype hvorfor du bør støtte Senior Norge med et medlemskap på kr. 390,- pr. år.

Selv om ledigheten er lav og kampen om kompetanse er stor, sliter mange med å få seg jobb etter fylte 50 år.

 Opptil 60% av de som mister jobben i denne aldersgruppen er fortsatt uten jobb etter tre år. (Forskning.no). Senior Norge engasjerer seg i arbeidet med å få arbeidsgruppen 55+ i arbeid på lik linje med de yngre årsklassene. Aldersdiskriminering skal ikke aksepteres på noen måte!

I det politiske arbeid er Senior Norge på ingen måte styrt av ideologiske syn og retningsvalg. Vi støtter oss derimot på fagsterke, interne, tverrpolitiske ressursgrupper bestående av jurister, økonomer, leger, tannleger og helsepersonell når vi gir våre innstillinger.

Senior Norge følger opp og pusher sine fremlagte interesser og forslag overfor regjering og Storting gjennom personlig kontakt og bruk av blant annet sosiale media. 

Dette siste elementet i vårt påvirkningsarbeid må vi imidlertid bli stadig bedre på. Utviklingen av sosiale media går raskt og gir økte muligheter for synliggjøring av våre synspunkter. Det må utnyttes!

Prosenter på kjøp av varer og tjenester gjennom et medlemskap skaper tydeligvis svært viktige forutsetninger for enkelte for å støtte opp om organisasjoner som blant annet Senior Norge. Vi har slike tilbud til våre medlemmer, men påvirkningsarbeidet i et samfunn som står overfor store utfordringer i en demografisk utvikling som vi ikke tidligere har sett maken til, bringer driften av en slik butikk noe i bakgrunnen. 

Sterk konkurranse med et nærmest følbart stort fravær av erfaringsrike seniorer i politiske besluttende posisjoner lokalt så vel som nasjonalt, gir nettopp et økt behov for en interesseorganisasjon som Senior Norge!

Kan 40-50åringer (gjennomsnittsalder på Storting og i regjering) sette seg inn i våre behov for hva som må utvikles for «et aldersvennlig samfunn»? 

Vi reiser gjerne spørsmålene om sterkt akselererende behov for 

 • offentlige tjenester, 
 • boformer for oss eldre (hva er vårt hjem i alderdommen), 
 • ensomhet, digitalt utenforskap
 • mobilitet – det grønne skifte som kolliderer med de eldres behov for bil og transport
 • ambisiøse byggeplaner for sykehus hvor budsjettsprekk rammer driften i våre offentlige tjenester 
 • forventet sviktende bemanning (ref. Helsepersonell-kommisjonen) i våre helse og omsorgstjenester
 • fremme synet på at vi eldre er en formidabel ressurskilde som må benyttes.

Foretrekkes medlemskort med prosenter i XXL, Claes Ohlson og Power er kanskje ikke Senior Norge det første stedet du bør investere kr 390.   Ønsker du derimot å få gjort noe med blant annet underkompensasjon av pensjon, sikre hensiktsmessige boformer for eldre, hindre nedbyggingen av antall sykesenger og institusjonsplasser, få fremmet urimeligheter rundt praktiserende aldersisme ovenfor de eldste yrkesaktive, bør du støtte Senior Norge. 

En årlig støtte til Senior Norge for å få gjennomslag i slikt arbeid, koster kun en sparsom handlekurv pr år! Blir du med – om du ikke allerede er hos oss?

Gi oss gjerne ditt syn på arbeider som må tillegges vekt i framtida med utgangspunkt i nasjonale oppfordringer om at vi eldre skal ta stadig større ansvar for egen helse, boforhold og at vi skal få bo hjemme (trygge hjem) så lenge vi vil – og kan. Er dette kun et enormt spareprogram?

Senior Norge tar gjerne debatten – og dernest saken!

Jon Rogstad

Styreleder Senior Norge